Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbygg bygger første passivhus etter oppdrag fra Miljøverndepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har gjennom klimameldingen lagt fram en handlingsplan for energieffektivisering, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020. Framsenteret i Tromsø blir nå et pilotprosjekt i Framtidens Bygg, og blir etter planen det første bygget Statsbygg bygger med passivhusnivå.

Etter oppdrag fra Miljøverndepartementet prosjekterer Statsbygg nybygget tilknyttet Framsenteret, tidligere Polarmiljøsenteret. Hovedenergikilde er sjøvarmepumpe, og i tillegg gjenvinnes overskuddsvarme fra tekniske rom.

Samlet klimagassutslipp fra hvert pilotprosjekt forutsettes å utgjøre maksimalt halvparten av det som er dagens praksis. Utslippsreduksjonene fordeles på de tre områdene transport, materialbruk og energi i drift. Alternativsvurderinger med livssykluskostnader og klimagassberegninger ligger til grunn for viktige valg i prosjektet.

- Vi jobber for å nå et gunstig klimagassregnskap gjennom å velge materialer som har lavt klimagassutslipp i sin livssyklus, redusere materialbruken samt benytte fornybar energikilde. Dessuten har brukerne opprettet en miljøgruppe som blant annet vurderer sambruk av arealer og behovet for privatbil til arbeidsreiser, sier Robert Ekanger, assisterende prosjektleder i Statsbygg.

Nybygget på ca. 10.000 m2 utformes slik at ny og eksisterende bygning oppleves som ett senter, samtidig som det innvendig skal gjenspeile mangfoldet i virksomheten. Utvidelsen rommer avanserte laboratoriefunksjoner i tillegg til kontor- og møteromsfunksjoner for 230 nye arbeidsplasser i 8 institusjoner. Det legges vekt på kvalitet i materialbruk og utforming, samt god logistikk i forhold til eksisterende og ny bebyggelse. Det er planlagt byggestart høsten 2012 under forutsetning av regjeringens godkjenning.

Prosjektet utvikles i en samspillsentreprise der byggherre, brukere, entreprenør, arkitekt og rådgivere deltar. Modellbasert prosjektering (BIM) er et aktivt verktøy i samspillet.

Kommune: Tromsø
Lokalisering: Sentrum Sør
Adresse: Hjalmar Johansens gt 14
Oppdragsgiver: Miljøverndepartementet
Byggherre: Statsbygg
Hovedentreprenør: HENT AS
Arkitekt: pka Arkitekter
Rådgivende ingeniører og arkitekter: Rambøll Norge AS Arkitektur og Plan
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg, Laboratoriebygg
Entrepriseform: Samspillsentreprise
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens bygg

Om Framtidens bygg
Framtidens bygg er en satsning under Framtidens byer, som er et samarbeidsprogram mellom 13 byer, KS, NHO, HSH, FNO og fire departementer MD, KRD, OED og SD. NAL|Ecobox er Framtidens byggs sekretariat og samarbeider med Lavenergiprogrammet om aktivitetene i pilotprosjektene. Hovedmålet bak Framtidens byer er å redusere de samlede klimagassutslippene fra vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall og samtidig utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmålet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling.

Kontakt Pilotprosjekter:
Michael Lommertz, leder NAL|Ecobox
[email protected]
Tel 454 64 693

Til toppen