Historisk arkiv

Statutter for Statens bymiljøpris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

 

 

  1. Statens bymiljøpris skal inspirere til en mer bærekraftig by- og stedsutvikling og miljøvennlig praksis. Dette krever endringer både av fysiske løsninger, tilbud av tjenester, organisering og av den daglige praksis som utøves av ulike brukergrupper, som offentlig forvaltning, næringslivet og husstander. Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, som reduserer areal- og energiforbruk og legger til rette for miljøvennlig transport.
  2. Målgruppe for prisen er kommuner som tar en ledende rolle for byutvikling og forbedring av bymiljøet i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktører kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller frivillige organisasjoner. 
  3. Prisen utdeles årlig og består av diplom, plakett og et pengebeløp.
  4. Forslagsretten er åpen, men juryen kan også innhente begrunnede forslag fra regionale plan- og miljømyndigheter, miljøorganisasjoner og lignende.
  5. Prisutdelingen bør fortrinnsvis skje lokalt eller i forbindelse med et arrangement med faglig tilknytning til det prisbelønnede tiltaket.
  6. Informasjon og formidling rundt prisen og tiltakene er viktig som ledd i å fremme miljøvennlig by- og tettstedsutvikling.
  7. Juryen utpekes av kommunal- og moderniseringsministeren og består av 3-7 medlemmer. Juryen bør ha bred samfunnsmessig sammensetning, erfaring fra planlegging og gjennomføring og miljøfaglig bakgrunn. Juryen skal ha egen sekretær som tilrettelegger utvalgets arbeid. Juryen skal fremme forslag til prisvinnere og kan også gi hedrende omtale til utvalgte tiltak.
  8. Prisbeløpet og utgifter til og juryens arbeid dekkes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statuttene kan endres av kommunal- og moderniseringsministeren.

 

 

Bymiljøprisen