Historisk arkiv

Næringslivet får en enklere hverdag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nye tall viser at norsk næringsliv i løpet av 2007 brukte 137 årsverk mindre enn året før på å fylle ut statlige skjemaer. - Ny teknologi skal gjøre hverdagen for næringslivet enda enklere, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Regjeringens satsing på ny teknologi skal gjøre hverdagen enklere for norsk næringsliv. Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad har redegjort for satsingen i en rekke avisinnlegg de siste dagene.

«Nye tall viser at norsk næringsliv i løpet av 2007 brukte 137 årsverk mindre enn året før på å fylle ut statlige skjemaer.

Nedgangen skyldes først og fremst bruken av elektronisk innrapportering gjennom IKT-systemet Altinn-portalen (www.altinn.no). Satsingen på Altinn har kort og godt vært en suksess. I løpet av de relativt få årene Altinn har eksistert, har den vokst fra å være en løsning for tre til fire etater, til i dag å legge til rette tjenester for 23 statlige etater. I 2007 ble 78 prosent av selvangivelsene for næringsdrivende levert via Altinn, og når det gjelder aksjonærregisteroppgavene, er tallet hele 91 prosent.

Jeg er derfor veldig fornøyd med at noe av det første jeg gjør som ny nærings- og handelsminister er å iverksette et stort, nytt grep for å videreutvikle Altinn. Denne sommeren har regjeringen inngått nye avtaler som skal sikre et enda bedre Altinn for framtiden. Med en kontraktsverdi på 700 millioner kroner utgjør disse avtalene den største IKT-politiske satsingen denne regjeringen gjennomfører, og planen er at den første store forbedringen skal være på plass ved årsskiftet 2008/2009.

Vi kjenner fortiden, men framtiden kan vi bare skimte. Like lite som vi kunne se den utviklingen Altinn har gjennomgått til nå, kan vi være helt sikre på hvordan løsningen vil bli tatt i bruk i framtiden. Men vi vet at nye Altinn vil bli enda bedre enn det vi har i dag, og vi vet også noe om hvilke tjenestetyper som vil bli viktige.

Den største nyutviklingen vil ganske sikkert skje innen samhandlingstjenester, eller såkalt e-dialog. Det vil bli nye muligheter for dialog mellom bedrifter og det offentlige, og mellom offentlige virksomheter seg imellom. På denne måten vil offentlige virksomheter kunne gå sammen om å tilby tjenester, i tillegg til at det blir mulig å samordne innrapporteringer. For bedriftene skal det ikke lenger være nødvendig å måtte rapportere samme eller liknende informasjon til ulike etater gjennom ulike skjema.

Arbeidet for forenkling for næringslivet er viktig for at den enkelte bedrift skal kunne bruke mest mulig tid på produksjon og innovasjon, og minst mulig tid på administrasjon. Jeg vil derfor prioritere dette arbeidet høyt. Mye av den rapporteringen som norske bedrifter gjør i dag er helt nødvendig. Det som er viktig for meg, er at vi får skrelt vekk det unødvendige. Det som er tungvint og overflødig, skal vi til livs.

Av Sylvia Brustad, nærings- og handelsminister»