Historisk arkiv

Videre arbeid med Altinn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Hovedelementer i det videre arbeidet med Altinn-portalenHovedelementer i det videre arbeidet med Altinn-portalen.

Altinn er en felles internettportal for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Portalen brukes mest av næringslivet, men også av privatpersoner som leverer selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk.

Under følger hovedpunkter for den videre utviklingen av Altinn. Punktene er basert på en rapport fra arbeidsgruppen bak "Ny strategi for Altinn". Rapporten kan leses i sin helhet her.

  • Altinn skal fortsette å være et sentralt element i regjeringens digitaliseringsprogram, som ble introdusert våren 2012.
  • De kommende 1-2 årene skal Altinn prioritere å få en stabil og robust løsning som har den nødvendige kapasitet.
  • De tjenestene som er tilstrekkelig testet og allerede i stabil bruk, vil kunne rulles bredt ut – de øvrige må avvente noe.
  • Hvis kommunene skal være aktuelle som tjenesteeiere i Altinn, forutsetter det en sterk samordning fra kommunenes side.
  • Utviklingen av nye tjenester i Altinn skal skje vesentlig raskere enn i dag.
  • Kvaliteten på testing av nye tjenester før de legges ut på Altinn bedres.
  • Eventuelle nye, større utviklingsbehov må identifiseres og konkretiseres. Regjeringen må vurdere i hvert enkelt tilfelle om de skal gjennomføres i Altinn eller på annen måte.
  • Statlige virksomheter skal i utgangspunktet bruke Altinn. De virksomheter som på kort sikt ikke kan få dekket sine behov i Altinn på en hensiktsmessig måte, kan benytte løsninger i markedet eller utvikle løsninger selv.