Historisk arkiv

Forenklet ordning med merverdiavgiftsrepresentant

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Ordningen med merverdiavgiftsrepresentant vil bli endret. Endringen er ventet å redusere kostnaden for et stort antall utenlandske næringsdrivende som tilbyr varer og tjenester i Norge.

Næringsdrivende som i dag driver avgiftspliktig omsetning i Norge uten å ha forretningssted eller hjemsted her, skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret ved representant. Finansdepartementet har foreslått å endre denne ordningen. Representantens ansvar for betaling av merverdiavgift og krav om at salgsdokument (faktura) skal sendes gjennom representant oppheves. Forslaget vil bare gjelde i tilfeller der den næringsdrivende hører hjemme i en stat Norge har avtale med om utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift. Endringen vil (etter planen) gjelde fra 1. juli 2013.

Ordningen fremstår i dag som tungvinn og gammeldags, og den påfører de utenlandske næringsdrivende kostnader da de i praksis har måttet engasjere norske advokater, revisjonsselskaper el. lign. til å opptre som representanter. Formålet er derfor er å modernisere og forenkle regelverket. Endringene vil medføre redusert arbeid og reduserte kostnader både for representant og den utenlandske næringsdrivende. Det vil på sikt skal det gjøres en større gjennomgang av representantordningen.

For mer ser Finansdepartementets høringssak og Revidert statsbudsjettet kapittel 6.