Historisk arkiv

Høring om merverdiavgiftsrepresentanter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår å endre ordningen for merverdiavgiftsrepresentanter. Formålet med forslagene er å modernisere og forenkle regelverket.

Næringsdrivende som driver avgiftspliktig omsetning i Norge uten å ha forretningssted eller hjemsted her, skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret ved representant. Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre regelverket for slike representanter. Departementet foreslår at representanter ikke lenger skal ha medansvar for innbetaling av merverdiavgift til staten. Forslaget gjelder dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en stat som Norge har inngått avtale om informasjonsutveksling og bistand til innkreving av merverdiavgift med. Forslaget krever endringer i merverdiavgiftsloven. Videre foreslår departementet å oppheve kravet om at salgsdokument (faktura) skal sendes gjennom representanten. Forslaget krever endringer i merverdiavgiftsforskriften og bokføringsforskriften.

Formålet med forslagene er å modernisere og forenkle regelverket. I grunngitt uttalelse 19. september 2012 konkluderer dessuten EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) med at ordningen er i strid med EØS-avtalen artikkel 11 og 36 i de tilfeller Norge har inngått avtale om informasjonsutveksling og bistand i forbindelse med innkreving av merverdiavgift med en EØS-stat der den næringsdrivende er etablert.

Departementet har igangsatt en større gjennomgang av hele representantordningen. Dette er vurderinger som krever noe lengre tid, men arbeidet vil bli prioritert.

Høringsfristen er 22. april 2013.

Les høringen her