Høring - forslag om endringer i merverdiavgiftsregelverket for representanter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.04.2013

Vår ref.: 13/307 SL GHD/kth

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsregelverket for representanter.

Forslaget gjelder oppheving av representantens ansvar for betaling av merverdiavgift, samt kravet om at salgsdokumentasjon skal gjennom representanten.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 22. april 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen
Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl
seniorskattejurist

Alle departementene
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
BD VAT & Tax Service AS
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Statens innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM

Til toppen