Historisk arkiv

– Norsk maritim næring skal være verdens mest miljøvennlige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen la onsdag 3. oktober fram regjeringens maritime strategi. Strategien inneholder regjeringens plan for å støtte opp under videre vekst og utvikling av de norske maritime næringene.

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen la i dag fram regjeringens maritime strategi. Strategien inneholder regjeringens plan for å støtte opp under videre vekst og utvikling av de norske maritime næringene.

– Regjeringens visjon er at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. De norske maritime næringene skal levere de mest nyskapende og miljøvennlige løsningene for framtiden, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Den maritime strategien underbygges ved en bevilgning på 252 millioner kroner til forsknings-, innovasjons- og kompetansetiltak  i den maritime sektor. Dette er en økning på 100 millioner kroner fra 2007. Nettolønnsordningen for sjøfolk videreføres, og det innføres en rederiskattordning etter europeisk modell.

Regjeringens maritime strategi, ”Stø kurs: Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de norske maritime næringer”, omtaler fem hovedutfordringer for den maritime sektor: Globalisering og rammevilkår, miljøvennlige maritime næringer, maritim kompetanse, maritim forskning og innovasjon og nærskipsfart.

– Miljøvennlig vekst er et av satsingsområdene i strategien. Regjeringens mål er at de norske maritime næringer skal være verdens mest miljøvennlige og gå foran i utviklingen av nye løsninger, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Regjeringen vil bidra til en global regulering av de maritime næringer for å hindre skattekonkurranse, fremme miljøvennlige løsninger og samtidig trygge arbeidsvilkår for de ansatte. Strategien inneholder også mål om at Norge skal være verdensledende på maritim kompetanse og maritim forskning og innovasjon. I tillegg vil regjeringen arbeide for at norsk nærskipsfart skal bli et mer miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransporten slik at mer gods kan fraktes med skip.

Blant tiltakene som lanseres i strategien, er:

  • Innføring av rederiskatt etter en europeisk modell med virkning fra inntektsåret 2007.
  • Videreføring av nettolønnsordningen for sjøfolk.
  • Økning av bevilgningen til maritim forskning og innovasjon med 60 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2008. 25 millioner av disse går til oppgradering av maritim forskningsinfrastruktur ved MARINTEK.
    25 millioner kroner går til miljøprosjekter i de maritime næringer og utvikling av nærskipsflåten.
  • Bevilgning av 37 millioner kroner til ulike tiltak for å sikre norsk maritim kompetanse i forslaget til statsbudsjett for 2008. Av disse går 10 millioner kroner ekstra til utstyr til maritime fagskoler og høgskoler. 8,5 millioner kroner går til kompetansehevingstiltak for lærere ved maritime fagskoler og høgskoler.
    5 millioner kroner går til professor II-/lektor II-stillinger ved maritime skoler, og 5 millioner kroner settes av til å bidra til finansiering av skoleskipet Gann.
  • Arbeid innen IMO blant annet for å oppnå konkrete utslippsreduksjoner for NOx-utslipp, for å få til utfasing av bruk av tungolje som drivstoff om bord på skip og for å utvikle en ny konvensjon som sikrer forsvarlig resirkulering av skip.
  • Styrke markedsføringen av Norsk Internasjonalt Skipsregister med 3 millioner kroner.

Regjeringspartienes Soria Moria-erklæring peker ut den maritime næringen som én av fem satsingsområder. Den norske maritime klyngen er mer komplett i Norge enn i mange andre maritime nasjoner, og dette har gitt grobunn for en unik maritim kompetanse og stort potensial for innovasjon. De norske maritime næringene omfatter skipsfart, verft, maritime utstyrsprodusenter og maritime leverandører.

Les strategien: Maritim strategi 2007 - Stø kurs (pdf-format 1 MB)