Historisk arkiv

- Staten skal være en aktiv eier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterer i dag den nye eierskapsmeldingen, ”Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi”.

- Staten skal være en aktiv, langsiktig og profesjonell eier. Staten er eier i 52 selskaper med 300 000 ansatte. Bare statens eierskap i de børsnoterte selskapene er på 500 milliarder kr. Det er et stort ansvar og et viktig bidrag til norsk næringsutvikling, sier Giske.

Økt globalisering, økte krav til selskapers samfunnsansvar og høy teknologisk endringstakt er forhold med stor betydning for utøvelsen av eierskapet. Dette krever et dynamisk eierskap og fleksibilitet.

- Staten må raskt kunne ta stilling til endringer og i visse tilfeller betyr dette en endring i eierandel, sier nærings- og handelsministeren.

Regjeringen vil opprettholde omfanget av statens eierskap på om lag dagens nivå.  

Regjeringen foreslår at det blir gitt fullmakt til nedsalg av SAS AS og Secora AS og Entra Eiendom AS. Samtidig ber Regjeringen om fullmakt fra Stortinget til å delta i egenkapitalutvidelser i Kongsberg Gruppen AS og i Yara International ASA.

Regjeringen vil etablere nye landsdekkende såkornfond for å stimulere til økte investeringer i tidlig fase, og dermed fremvekst av nye bedrifter. Det vil bli tilført ytterligere investeringskapital til Investinor. Regjeringen vil også vurdere langsiktig eierskap i enkelte Investinor-selskap.  

Regjeringen slår i eierskapsmeldingen fast hvilke forventninger Staten har til sine selskaper på enkelte områder.

- I tillegg til forventninger om verdiskaping og god avkastning, skal selskapene være ledende i arbeidet med samfunnsansvar, teknologi og kunnskap, menneskerettigheter, klima, miljø og arbeidstakerrettigheter, sier Giske.

Lederlønningene i statseide selskaper skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsdrivende.

- Utviklingen i lederlønningene har ikke vært slik regjeringen ønsker. Dermed blir vi nødt til å stramme inn retningslinjene og innføre rapporteringskrav for selskapene som vi eier hundre prosent. I tillegg skjerper vi inn når det gjelder pensjonsytelser til ledelsen og sluttpakker, sier Trond Giske.

Regjeringen vil styrke kapasiteten  i eierskapsforvaltingen. Eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet vil også få en mer koordinerende rolle, for å sikre at oppfølgingen av eierskapspolitikken blir ivaretatt.  

Se opptak fra pressemeldingen på nett-tv.

Statens eierskap

  • 52 selskaper er omtalt i meldingen, hvorav Nærings- og handelsdepartementet forvalter eierskapet for 23.
  • Staten eier verdier for 600 milliarder kroner gjennom selskapene, hvorav de børsnoterte selskapene er verdsatt til om lag 500 milliarder kroner.
  • Den nye eierskapsmeldingen viderefører hovedtrekkene fra St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap.
  • Selskapene kategoriseres i de samme kategoriene som ble etablert i forrige eierskapsmelding.
  • Statens prinsipper for god eierstyring ligger fast, med ansvarsdelingen mellom styre og eier som et bærende element.
  • Staten vil opprettholde det eierskapet på omtrent samme nivå som i dag.
  • Det bes om fullmakt til nedsalg av SAS AB, Secora AS og Entra Eiendom AS.
  • Statens retningslinjer for lederlønn og pensjonsytelser strammes inn. Eventuelle  pensjonsytelser basert på et pensjonsgrunnlag over 12G skal ytes som innskuddspensjon begrenset til 30 prosent av fastlønnen utover 12G. Heleide statlig selskap får rapporteringsplikt på linje med den allmennaksjeselskap har i dag.

Les meldingen.