Historisk arkiv

Milepæl for Ocean Space Centre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske mottok i dag en rapport om Ocean Space Center – fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Rapporten er en milepæl i dette arbeidet.

Nærings- og handelsminister Trond Giske mottok i dag en rapport om Ocean Space Center – fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi.  Rapporten er en milepæl i dette arbeidet.

Overrekkelsen fant sted ved Skipsmodelltanken på Tyholt i Trondheim, onsdag den 5. desember. Rapporten heter ”Kvalitetssikring fase 1 av Ocean Space Centre” og er utarbeidet av Metier og Møreforskning Molde. Den er en milepæl i arbeidet med fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi – Ocean Space Centre.

- NTNU og SINTEF i Trondheim har i dag en ledende rolle innen havromsteknologisk forskning og marin teknologi. Utbygging og fornyelse av forskningsinfrastrukturen her er av stor betydning for verdiskaping innen de maritime næringer, olje og gassvirksomhet og fiskeri- og oppdrettsvirksomhet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Prosjektet Ocean Space Centre er utredet etter oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører.

- Vi vil følge opp rapporten i nært samarbeid med andre berørte departementer, sier næringsministeren.

Her kan du lese KS1-rapporten i sin helhet.

Hovedresultater:

  • Det er behov for å forbedre infrastrukturen ved Marintek/NTNU.
  • Kompetansen ved Marintek/NTNU er viktig for norsk næringsliv, spesielt innen olje- og gass.
  • Det er behov for å dokumentere i hvilken grad laboratorievirksomheten har betydning for NTNUs utdannings- og forskningsaktivitet.
  • Konsulentenes anbefalte alternativ D ”Flex Hav, Skip, NTNU” som har en investeringskostnad på 3 167 mill. kroner. Dette alternativet innebærer bl.a. oppgradering av havromslaben, mens det bygges ny 3D slepetank med fleksibel 3D minihavlab og 3D studentlab og ny konstruksjonslab inkl. 2 rigger på 600 tonn.
  • Analysen viser at dette utbyggingsalternativet er samfunnsøkonomisk lønnsomt når man sammenstiller de prissatte og ikke-prissatte effektene.
  • Konsulenten anbefaler også at en går videre med å utrede alternativ 0+ som innebærer lett renovering for å kunne utsette beslutningen om en større renovering i 10 år, fram til 2030. Dette alternativet har en investeringskostnad på 469 mill. kroner.
  • Rapporten gir en rekke råd til Marintek og NTNU for å fortsatt være et ledende kunnskapssenter innen havromsteknologi.
  • Rapporten anbefaler at NHD ved en eventuell videreføring av prosjektet, tar et sterkere ansvar og styring av prosjektet.
  • Muligheter for statlig finansiering må avklares (ift. EØS-regler for støtte).