Forsiden

Historisk arkiv

Spørsmål til skriftlig besvarelse - Norsk Hydros virksomhet på Rafnes - Polymers

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Stortingets presidentskap
Stortinget
0026 OSLO

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref
200701828-2/ABE

Dato
03.05.2007

 

 

 

 

Spørsmål til skriftlig besvarelse - Norsk Hydros virksomhet på Rafnes - Polymers

Jeg viser til brev datert 26. april med spørsmål nr. 965 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud. 

Spørsmål:

Næringsministeren uttaler til SIVAVIS i april utgaven i år, at gjennom statlig eierskap vil han sikre råderetten over våre felles ressurser, og sikre nasjonal forankring av viktige selskaper. Anser Statsråden at Hydro Polymers Rafnes er et av de viktige selskapene som fortsatt bør forankres nasjonalt?

Svar:

I Stortingsmelding nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap gir regjeringen uttrykk for at  staten bør ha klare målsetninger med sitt eierskap i selskap med statlige eierandeler. For Norsk Hydro ASA er målsetningen med det statlige eierskapet blant annet å sikre industriell kompetanse, videreforedling , arbeidsplasser, og hovedkontorfunksjoner i Norge. Dette har Stortinget gitt sin tilslutning til.

Regjeringen er opptatt av at virksomheten som drives av Hydro Polymers forblir i Norge. Innenfor videreforedling av gass, er Polymers en av de viktigste bedriftene i Norge. Regjeringen har både gjennom å gi midler til forskningsprogrammet Gassmaks og gjennom støtte til gassrørledning til Grenland ønsket å styrke grunnlaget for videreforedling av gassråstoff i Norge. Den industrielle oppbyggingen må imidlertid skje gjennom privat entreprenørskap og vilje til å investere.

Jeg er kjent med at Norsk Hydro over lengre tid har forsøkt å finne nye eiere til virksomheten og at en børsnotering av selskapet er ett av to alternativer. Gjennom et spredt eierskap kan selskapet opprettholde sin forankring i Norge. Jeg har formidlet Regjeringens synspunkter til selskapet. Det er ikke kjent hvilken løsning Norsk Hydro kommer til å falle ned på, og beslutningen hører under styrets ansvarsområde. Regjeringen vil derfor måtte respektere den beslutningen styret til slutt fatter i saken.

Med hilsen
Dag Terje Andersen