Historisk arkiv

Utredning av europeiske støtteordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Econ Pöyry og KanEnergi gjennomgått støtteordninger for fornybar energi og energieffektivisering i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike, Østerrike, Italia og Spania.

Fornybar energi har lenge vært et energipolitisk tema. I dag har klimaproblematikken for alvor satt fornybar energi og energieffektivisering på den politiske dagsorden, ikke minst i EU. EU har med sin energi- og klimapakke satt ambisiøse mål. Fastsettelsen av virkemidlene for å nå målene for fornybar energi og energieffektivisering er imidlertid opp til hvert medlemsland.

Medlemslandene som er undersøkt gir alle en eller annen form for økonomiske støtte til fornybar energi og energieffektivisering. Som regel er støtten motivert ut fra forsyningssikkerhet og miljømessige hensyn, spesielt klima. I noen land har også næringsutvikling og sysselsetting vært viktige drivere for politikken. Relativt kompliserte systemer med flere unntaksordninger og kompletterende støtteordninger gjør det imidlertid vanskelig å sammenligne støtten per produsert enhet i de ulike landene.

Vurderingen av de europeiske støtteordningene er gjennomført i to steg. Først en kartlegging av direkte og indirekte virkemidler i de ti spesifiserte landene, og så en nærmere vurdering av et utvalg av de kartlagte virkemidlene. Data for de forskjellige landene er primært hentet fra tilgjengelig dokumentasjon, offentlige utredninger og hjemmesider for berørte departementer og myndigheter. En del informasjon er også hentet fra EUs nettsider og fra internasjonale organisasjoner som IEA og OECD. I tillegg til referanselisten er det laget en oversikt over nyttige internettadresser.

Rapporten "Støtteordninger for fornybar energi i Europa"