Historisk arkiv

-CO2-fangst er en global utfordring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

En ny statusrapport fra IEA slår fast at global realisering av CO2-fangst og –lagring (CCS) fortsatt er en utfordring. –Dette er en påminnelse om at det kreves mye av verdens ledere for å kunne ta i bruk CO2-rensing i stor skala. Norge har en viktig pådriverrolle, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

En ny statusrapport fra IEA slår fast at global realisering av CO2-fangst og –lagring (CCS) fortsatt er en utfordring. –Dette er en påminnelse om at det kreves mye av verdens ledere for å kunne ta i bruk CO2-rensing i stor skala. Norge har en viktig pådriverrolle, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Rapporten Carbon Capture and Storage. Progress and Next Steps ble tidligere i måneden overlevert til G8 i forkant av toppmøtet i Muskoka i Canada 24.-25. juni.

Rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at en rekke nye CCS-prosjekter er blitt planlagt de siste to årene, men peker samtidig på en rekke finansielle, juridiske og kommersielle rammebetingelser som må på plass for å sikre et gjennombrudd for teknologien. Uten nye tiltak er derfor dagens prosjekter usikre. I henhold til tall fra IEA fra 2009 må 100 storskala CCS-prosjekter være iverksatt innen 2020 dersom et 2-graders mål skal nås.

Av 80 storskala prosjekter på ulike utviklingsstadier er kun ett prosjekt, det australske Gorgon-prosjektet, fullfinansiert og besluttet per i dag. Dette prosjektet kan sammenliknes med Snøhvit- og Sleipner-prosjektene, der CO2 fjernes fra brønnstrømmen for geologisk lagring. Fem integrerte CCS-prosjekter er realisert i verden i dag. To av disse er norske, Snøhvit og Sleipner. De andre tre prosjektene er In Salah i Algeri, og Rangely i USA og Weyburn-Midale i Canada. IEA-rapporten peker på at Mongstad-prosjektet er et av de prosjektene som har kommet lengst når det gjelder fullskala CO2-håndtering fra et gasskraftverk.

-Den norske regjeringen er i likhet med IEA utålmodige på å få til raskere utvikling av prosjekter. Jeg vil understreke betydningen av internasjonalt samarbeid og utveksling av erfaringer, slik at vi sammen og så raskt som mulig får realisert flere storskala prosjekter. Her har Norge en viktig rolle internasjonalt, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Les rapporten 

Bakgrunn:
- For to år siden forpliktet G8-lederne seg til å støtte lanseringen av 20 storskala demonstrasjonsprosjekter for CO2-fangst og –lagring (CCS) innen 2010.
- IEA har i samarbeid med Carbon Sequestration Leadership Forum og det globale CCS-instituttet gjennomgått over 300 prosjekter i verden for å gjøre opp status for implementering av storskala CO2-håndteringsprosjekter.
- Analysen bygger på et sett av kriterier etablert av IEAs arbeidsgruppe for fossile brensler (Working Party for Fossil Fuels) i Bergen i mai i fjor. Les mer
- Kriteriene ble senere vedtatt av G8-toppmøtet i L’Aquila samme år, og lagt til grunn for en internasjonal kvalitetssikring av arbeidet i Genova i april i år.