Historisk arkiv

Om brev fra ESA angående endringer i petroleumsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet avslo i februar i år et krav om innsyn i et brev fra ESA (EFTA Surveillance Authority) angående petroleumsloven § 10 – 2. I brevet hevdet ESA at ordlyden i første og tredje ledd i paragrafen ikke er forenlig med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Departementet begrunnet avslaget med hensynet til Norges utenrikspolitiske interesser. På dette tidspunktet var ikke saken ferdig behandlet og våre posisjoner gjort kjent overfor ESA.

Avslaget ble påklaget til Sivilombudsmannen. I brev av 20. mai bestrider Sivilombudsmannen departementets begrunnelse.

I en artikkel i Aftenposten 31. mai blir det hevdet at regjeringen ”la lokk” på kravet fra ESA overfor Stortinget. Dette er ikke riktig. Så snart det ble klart at ESA fastholdt at ordlyden i lovparagrafen måtte endres, ble Stortinget informert på vanlig måte gjennom framleggelsen av Prop. 102 L ”Endringer i petroleumsloven”. Proposisjonen ble lagt fram 15. april i år. Her blir det redegjort for ESAs og Regjeringens syn, bakgrunn, saksgang og resultatet av forhandlingene.

Vi tar samtidig brevet fra Sivilombudsmannen til etterretning og vil nå gi innsyn i brevet fra ESA.

Les hele brevet fra ESA her.

Prop. 102 L (2010-2011) Endringer i petroleumsloven.

Nettsak av 15. april 2011.