Historisk arkiv

Høring om endringer i energiloven – EUs tredje energimarkedspakke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Departementet sender på høring forslag til endringer i energiloven, på grunn av EUs tredje energimarkedspakke. Den tredje energimarkedspakken ble vedtatt av EU i 2009.

Departementet sender på høring forslag til endringer i energiloven, på grunn av EUs tredje energimarkedspakke. Den tredje energimarkedspakken ble vedtatt av EU i 2009.

Forslaget gjelder lovendringer som følge av direktiv 2009/72 (tredje elmarkedsdirektiv), forordning nr. 714/2009 (grensekryssende krafthandel) og forordning nr. 713/2009 om opprettelsen av et eget energiregulatorbyrå (ACER).

Den tredje energimarkedspakken ble vedtatt i EU i 2009. Formålet er å innføre felles regler for produksjon, overføring, distribusjon og forsyning av elektrisitet og gass, og å utvikle et konkurransebasert, sikkert og miljømessig bærekraftig energimarked i EU.

Pakken innebærer ikke vesentlige endringer i de grunnleggende trekkene ved organiseringen av norsk kraftsektor, men enkelte endringer i energiloven må til i EØS-sammenheng. Lovendringsforslagene gjelder i hovedsak krav til uavhengig reguleringsmyndighet med etablering av en uavhengig klageinstans og krav om eiermessig skille for sentralnettet.

Pakken er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. For å sikre en god prosess for gjennomføring i norsk rett, sendes forslaget om energilovsendringer nå på høring med frist til å gi innspill 10. januar 2014.

Lenke til høringsbrev og høringsnotat