Høring om endringer i energiloven - EUs tredje energimarkedspakke

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2014

Vår ref.: 13/1500

Endringer i energiloven – tredje energimarkedspakke – høring

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag til endringer i energiloven til gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke på kraftmarkedets område.

Forslaget omfatter lovendringer som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF (tredje elmarkedsdirektiv), Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (om grensekryssende krafthandel) og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 (om opprettelsen av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorene).

Departementet understreker at nevnte rettsakter ikke er innlemmet i EØS-avtalen ennå. Av hensyn til fremdrift i den nasjonale gjennomføringen, sendes forslaget til endringer i energiloven likevel på høring nå.

For gjennomføring av de øvrige rettsaktene i den tredje energimarkedspakken, som inneholder bestemmelser om det indre markedet for naturgass, legger departementet opp til en separat høringsprosess.

Høringsdokumentet er lagt ut på departementets hjemmeside, under Dokumenter/ Høringer/ Saker på høring:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-energiloven---eus-/id735688/

Høringsfristen er 10. januar 2014. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Henriette Nesheim (22 24 62 88) eller avdelingsdirektør Olav Boge (22 24 63 83).

 

Med hilsen                                                                        

 

Per Håkon Høisveen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Olav Boge

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

 

Bergen Energi AS

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Energibrukerne

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon