Historisk arkiv

Arbeidsgruppe foreslår at OED oppretter en ny møteplass for energisektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Jeg ser svært positivt på forslagene som legges frem, og jeg ser frem til å jobbe enda tettere sammen med energinæringen som forvalter enorme samfunnsmessige verdier i fastlands-Norge. Næringen besitter kompetanse i verdensklasse som det er viktig for Norge å videreutvikle og internasjonalisere, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. (05.03.07)

Olje- og energidepartementet har sett behov for å styrke samordningen og kommunikasjonen med alle de ulike aktørene innenfor energisektoren i fastlands-Norge, slik at vi blir enda bedre i stand til å møte de store utfordringene og mulighetene som ligger i denne viktige sektoren.

En arbeidsgruppe nedsatt av Olje- og energidepartementet har overlevert sin rapport til departementet. Der foreslår de å opprette en ny møteplass for energisektoren (Energiråd) bestående av toppledere fra energinæringen og myndighetene. I tillegg foreslås det å opprette tilknyttede arbeidsgrupper innenfor strategisk viktige områder som internasjonalisering, kompetansebygging og teknologiutvikling.

-Jeg ser svært positivt på forslagene som legges frem, og jeg ser frem til å jobbe enda tettere sammen med energinæringen som forvalter enorme samfunnsmessige verdier i fastlands-Norge. Næringen besitter kompetanse i verdensklasse som det er viktig for Norge å videreutvikle og internasjonalisere, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Petroleumssektoren har i mange år hatt en møteplass som har bidratt til å videreutvikle denne industrien. Noe tilsvarende har en ikke hatt innen energisektoren. Olje- og energidepartementet tok i fjor høst initiativ overfor sentrale aktører i energisektoren for å få vurdert opprettelse av en møteplass for myndigheter, kraftselskaper, leverandørindustri, konsulenter m.v. Initiativet ble svært positiv mottatt, og departementet nedsatte derfor en arbeidsgruppe for å finne egnede samarbeidsformer.

I forslaget til egnet form for møteplassen har arbeidsgruppen bygget på den form og praksis som nyttes for Topplederforum og KON-KRAFT innen petroleumssektoren. Det foreslås i tillegg arbeidsgrupper for strategisk viktige områder som internasjonalisering, kompetansebygging og teknologiutvikling.

Arbeidsgruppen er bedt om å forberede første møte 14. juni for toppledere i energisektoren (Energirådet).

Hele rapporten i pdf.

overreskkelse av rapport