Historisk arkiv

Utlysning av 20. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 20. konsesjonsrunde, som omfatter 79 blokker eller deler av blokker i Norskehavet og Barentshavet. Dette danner grunnlaget for tildeling våren 2009.

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 20. konsesjonsrunde, som omfatter 79 blokker eller deler av blokker i Norskehavet og Barentshavet. Dette danner grunnlaget for tildeling våren 2009. Den 20. konsesjonsrunde vil bidra til å opprettholde leteaktiviteten i umodne deler av norsk kontinentalsokkel, og legge grunnlag for ny aktivitet og verdiskaping i nordområdene. Nye funn i disse områdene kan få stor betydning for sysselsetting og næringsutvikling langs hele kysten i nord.

 

I tråd med regjeringens åpenhetslinje i petroleumspolitikken har forslag til 20. konsesjonsrunde for første gang vært på offentlig høring. Det er mottatt omfattende og positiv respons på høringsrunden, og de ulike synspunktene har vært en viktig del av beslutningsgrunnlaget for regjeringens vurderinger.

 

Regjeringen legger stor vekt på hensynet til viktige fiskeriområder og miljøsensitive områder langs kysten. Miljø- og fiskerivilkårene for 20. konsesjonsrunde er derfor skjerpet på noen områder, blant annet er det i enkelte blokker innført tidsavgrensede forbud mot seismiske undersøkelser.

 

Regjeringen ønsker å avvente de faglige vurderingene i forvaltningsplanen for Norskehavet før den tar stilling til ny petroleumsaktivitet utenfor Mørekysten.
Videre petroleumsvirksomhet og vilkår i dette området vil bli vurdert i forvaltningsplanen.

 

-Jeg er opptatt av fortsatt å utvikle vårt velferdssamfunn ved å opprettholde mulighetene for nye funn, aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel. Utlysningen er en balansert løsning der det er lagt vekt på miljø- og fiskeriinteresser, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

 

Søknadsfristen er satt til 7. november 2008 kl. 12.00. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser våren 2009, samtidig med behandling av helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Tildelinger av blokker i Norskehavet forutsettes å samsvare med konklusjonene i forvaltningsplanen.

 
Regjeringen har i denne konsesjonsrunden valgt ikke å utlyse enkelte av de foreslåtte blokkene i Norskehavet. Dette vil imidlertid ikke legge føringer på Regjeringens behandling av forvaltningsplanen for Norskehavet. Regjeringen vil i forvaltningsplanen vurdere spørsmålet om å stille nye krav om null utslipp til sjø ved normal drift, tilsvarende de skjerpede krav som gjelder i Barentshavet.

 

Følgende blokker eller deler av blokker er utlyst i 20. konsesjonsrunde:

6201/4, 5, 6, 11, 12
6202/10
6203/10 (del i sørøstlig hjørne)
6405/1, 2, 3
6502/2, 3, 6
6503/1, 2, 4, 5
6509/4, 5, 6, 12
6604/2, 3, 4, 5, 6
6605/11, 12
6606/1, 2, 3, 4, 5
6607/6, 8
6608/6, 9
6609/4
6703/7, 8, 9, 10, 11, 12
6704/7, 8, 10
6705/12
6707/8, 9, 11
7016/2
7116/11
7123/5, 6
7124/4
7217/12
7218/10, 11
7219/9, 12
7220/2, 4, 5, 7, 8, 10
7224/7, 8, 11
7225/3
7226/1, 8, 9
7228/10, 11, 12
7324/7, 8

 

Fullstendig utlysningstekst, kart over utlyste blokker, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsted (www.npd.no/20runde).

 

Vedlegg:
Kart over utlyste blokker. 

Brosjyre i pdf:
Norsk Kontinentalsokkel 2008