Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

Verdien av SDØE er beregnet til 834,8 mrd. kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Verdien av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2008 beregnet til 834,8 milliarder kroner. Dette viser en verdivurdering Wood Mackenzie har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Verdien av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2008 beregnet til 834,8 milliarder kroner. Dette viser en verdivurdering Wood Mackenzie har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

-Rapporten viser hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for staten. Sammen med skatteinntektene fra olje- og gassvirksomheten har de årlige inntektene fra SDØE stor betydning for landets økonomi, og gir betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond - utland, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

-Denne verdivurderingen viser en økning på 42,4 milliarder kroner siden inngangen til 2006 for statens direkte eierandeler på sokkelen. Økningen skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser. Samtidig har det i samme periode vært en markant kostnadsvekst på norsk sokkel. Utviklingen viser at det fortsatt er viktig med et engasjement for å redusere kostnadene i petroleumssektoren i kombinasjon med økt oljeutvinning for den fremtidige verdiskapingen knyttet til norsk sokkel, sier statsråd Terje Riis-Johansen.

 Ved å sammenligne dagens verdi med verdien av SDØE-porteføljen ved inngangen til 2006, har verdien av SDØE økt med 42,4 milliarder i 2008-kroner. Denne verdiøkningen er korrigert for den realiserte kontantstrømmen fra SDØE-porteføljen i hhv. 2006 og 2007.

Den generelle pris- og kostnadsøkningen på norsk sokkel har hatt svært stor betydning for utviklingen av porteføljens verdi. Wood Mackenzie har illustrert dette ved å gjøre beregninger basert på faste 2006-priser. Da viser porteføljen en redusert verdi på 177,1 mrd. kroner i forhold til verdien av porteføljen ved inngangen til 2006. Det skyldes blant annet kombinasjonen av nye kostnader, ved at enkelte investeringsbeslutninger i porteføljen ikke ville ha blitt truffet dersom prisene hadde forblitt på 2006-nivå, et generelt høyere kostnadsnivå i bransjen og lavere total produksjon.  

I analysen har Wood Mackenzie brukt prisforutsetningene fra Nasjonalbudsjettet for 2006 og Revidert nasjonalbudsjett for 2008.

Verdivurderingen av SDØE-porteføljen er en del av Olje- og energidepartementets oppfølging av SDØE og Petoro AS. Petoro ivaretar SDØE på vegne av staten.

Rapporten fra Wood Mackenzie i pdf.