Historisk arkiv

Historisk arkiv

261 milliarder kroner i petroleumsinntekter i 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris i Revidert nasjonalbudsjett på 475 kroner pr fat i 2010. Dette er en oppjustering på 50 kroner fra Nasjonalbudsjettet.

- Petroleumsnæringen er vår største næring og en bærebjelke i norsk økonomi. I 2010 forventes det at en fjerdedel av statens inntekter kommer fra olje og gass. Næringen finansierer store deler av den norske velferdsstaten, og gir oss økonomisk fleksibilitet i trange tider, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Regjeringen har lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris i Revidert nasjonalbudsjett på 475 kroner pr fat i 2010. Dette er en oppjustering på 50 kroner fra Nasjonalbudsjettet.

Oljeprisen har hittil i år ligget på i underkant av 80 dollar per fat i gjennomsnitt. Etterspørselen etter olje er økende, etter å ha falt i fjor. Særlig er veksten i etterspørselen betydelig i fremvoksende land som Kina.

Prisene på olje og gass påvirker statens inntekter fra virksomheten. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er anslått til 262 milliarder kroner i 2010.  Av dette utgjør skatter og avgifter 155 milliarder kroner. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med 94 milliarder kroner. Utbytte fra Statoil er på 13 milliarder kroner. Årets netto kontantstrøm er oppjustert med om lag 41 milliarder kroner siden Nasjonalbudsjettet.

Den samlede oljeproduksjonen (inkludert NGL og kondensat) anslås til 2,2 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) pr dag i 2010. Dette er en nedgang på 4,5 prosent fra 2009. Samtidig som oljeproduksjonen avtar, øker gassproduksjonen. Gassalget i 2010 er anslått til 105 milliarder Sm3 og forventes fortsatt å stige de neste årene. Av total petroleumsproduksjon på norsk sokkel er gassandelen forventet å øke fra 45 prosent i 2010 til 50 prosent i 2014.

Investeringer i petroleumssektoren er viktig for norsk økonomi, og avgjørende for opprettholdelsen av en konkurransedyktig leverandørindustri i Norge. Trass i den økonomiske usikkerheten som fulgte finanskrisen har investeringsnivået på norsk sokkel holdt seg høyt de siste årene. I revidert nasjonalbudsjett forventes det investeringer for om lag 134 milliarder kroner, en nedgang på 2,5 prosent fra 2009.

- Vi har en stor ressursbase igjen på norsk sokkel. Det er en krevende oppgave å realisere denne formuen, og vi må ha flere tanker i hodet samtidig; fokus på økt utvinning fra dagens felt, en gradvis utforskning av allerede åpnet areal og tilgang til nytt areal er viktig dersom vi vil ha en langsiktig olje- og gassvirksomhet i Norge. Jeg vil legge til rette for at vår viktigste næring vil fortsette å generere store inntekter til staten og gi ringvirkninger på fastlandet i tiår fremover, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Inntektene fra petroleumsvirksomheten har bidratt til at Norge i dag forvalter en betydelig finansformue. Ved årsskiftet var verdien på Statens pensjonsfond utland over 2 640 milliarder kroner. Petroleumsnæringen står også for en betydelig del av norsk eksport. I 2010 anslås eksportverdien til å utgjøre nesten 500 milliarder kroner.

De totale utvinnbare ressursene på norsk sokkel er anslått til 13,4 millarder Sm3 o.e. Siden oljeaktiviteten startet i Norge har vi produsert olje og gass tilsvarende nesten 40 prosent av disse. Til nå er 24 prosent av forventede gassressurser på norsk sokkel produsert, mens over halvparten av oljeressursene allerede er utvunnet.
 

*NGL= Natural Gas Liquids= våtgass

Les mer om RNB på finansdepartemente sine nettsider