Historisk arkiv

EITI-rapport bekrefter norske petroleumsinntekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

En ny rapport fra konsulentselskapet Deloitte bekrefter at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2009 var på 266 milliarder kroner. Rapporten fra Deloitte er et ledd i Norges tilslutning til Extractive Industry Transparency Initiative (EITI).

En ny rapport fra konsulentselskapet Deloitte bekrefter at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2009 var på 266 milliarder kroner. Rapporten fra Deloitte er et ledd i Norges tilslutning til Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Som foreløpig eneste OECD-land, implementerer Norge EITI-kriteriene. EITI har som formål å skape større åpenhet omkring pengestrømmer mellom selskaper og myndigheter i land rike på naturressurser. 

Dette er den andre rapporten Norge har produsert. Totalt har 23 land siden 2005 produsert slike rapporter. For innbyggerne i mange av disse landene kan denne formen for rapportering bety en stor forskjell og vil på sikt kunne bidra til økonomisk og sosial utvikling og en bedre levestandard. For Norge har rapporteringen og avstemningen bekreftet tall som allerede publiseres i andre sammenhenger, blant annet i Statsregnskapet. Målsettingen er også å informere om og øke forståelsen for betydningen av denne viktige sektoren i norsk økonomi. Rapporten gir informasjon om hvert enkelt selskaps innbetalinger av skatt, CO2 avgift, NOX-avgift og arealavgift til staten i 2009. Tilsvarende viser rapporten innbetalinger fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

- EITI er et enkelt men viktig virkemiddel som kan bidra til å bedre leveforholdene og fremtiden for millioner av mennesker. Land med tilgang på naturressurser sitter på en formue. Det er et paradoks at befolkningen i mange av disse landene er så fattige. Jeg er glad for at Norge aktivt og på mange måter støtter opp om EITI og at vi også bidrar ved å gjennomføre de samme tiltak som vi forventer av land hvor åpenhet og kontroll med pengestrømmene er fraværende eller svært dårlig, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

3.5 milliarder mennesker lever i land rike på olje, gass og mineraler. Dessverre lever et flertall av disse menneskene et liv i fattigdom og ofte preget av krig og konflikter. Målet med EITI er større åpenhet omkring betalingsstrømmer. Åpenhet bidrar til at myndighetene stilles til ansvar når det gjelder forvaltning av ressursene og anvendelse av inntektene slik at tilgang på naturressurser kan være en kilde til utvikling. 

EITI har stor oppslutning fra mange land, selskaper og organisasjoner. 35 land implementerer de såkalte EITI-kriteriene som blant annet innebærer at man på regulær basis må legge frem rapporter og foreta avstemming av pengestrømmer mellom selskaper og myndigheter. Et annet viktig element i implementeringen er at en interessentgruppe bestående av berørte parter fra myndighetene, selskapene og det sivile samfunn skal være delaktig i arbeidet med å få til slik rapportering og gjøre informasjonen allment kjent. 

Petroleumsnæringen er vår største næring. Statens inntekter fra denne næringen utgjorde i 2009 27 prosent av statens totale inntekter. Innbetalingene var 135 mrd. kroner lavere i 2009 sammenliknet med 2008. Nedgangen i inntektene skyldes i det alt vesentligste et fall i prisene på norsk olje og gass fra et ekstraordinært høyt nivå i 2008. Videre har også høyere kostnader og rekordhøye investeringer bidratt til de lavere skatteinnbetalingene for 2009.

Deloittes rapport Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 kan lastes ned her.