Historisk arkiv

Delvedtak for 420 kV kraftlinje mellom Ørskog og Sogndal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag fattet et vedtak for delstrekninger av ny 420 kV kraftledning mellom Ørskog og Sogndal.

Olje- og energidepartementet har idag fattet et vedtak for delstrekninger av ny 420 kV kraftledning mellom Ørskog og Sogndal. Det gjelder strekningene fra Sogndal til Moskog i Sogn og Fjordane, og fra sørsiden av Hundvikfjorden i Sogn og Fjordane til Ørsta i Møre og Romsdal.

- Når vi nå fatter delvedtak for denne kraftledningen, vil Statnett kunne holde tidsplanen slik at kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal står ferdig innen utgangen av 2015. Ledningen er helt sentral for å bedre den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge. I tillegg vil den legge til rette både for realisering av fornybar og klimavennlig energi i begge fylker, og for sanering av 110 kilometer med eksisterende kraftledninger, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Statnett får nå tillatelse til å sette i gang byggingen på strekningen fra Moskog transformatorstasjon i Jølster kommune til ny Sogndal transformatorstasjon, og fra Hovdenakk transformatorstasjon i Ørsta kommune til sør for Hundvikfjorden i Bremanger kommune. Til sammen utgjør dette 134 km med kraftledning, tilsvarende om lag halvparten av strekningen mellom Ørskog og Sogndal. Byggestart vil etter det departementet erfarer bli sensommeren 2011.

Til grunn for vedtaket er det lagt stor vekt på innspill fra kommuner og fylkeskommunen når det gjelder trasévalg og nærføring til bebyggelse. Samtidig er hensyn til naturmangfold og miljø ivaretatt på en god måte med avbøtende tiltak i miljø- og transportplanene, og med tiltak på de enkelte mastestrekningene.

Statnett fikk anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse av NVE i juni 2009 til å bygge en om lag 280 km lang 420 kV kraftledning fra Ørskog transformatorstasjon til Sogndal transformatorstasjon. 75 klager kom inn etter at NVE hadde fattet sitt vedtak. Olje- og energidepartementet tar sikte på å ferdigbehandle klagesaken for strekningen fra Ørskog til Hovdenakk transformatorstasjon i Ørsta og fra sørsiden av Hundvikfjorden i Bremanger til Moskog transformatorstasjon i Jølster innen utgangen av 2011.

Les vedtaket her.

Se hele statsrådens powerpoint-presentasjon her.