Historisk arkiv

Fem milliarder kroner til Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2014

Regjeringen tilfører Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging 5 milliarder kroner i 2014. Avkastningen av disse midlene vil bli benyttet til regjeringens energi- og klimateknologisatsing som forvaltes av Enova.

- Skal verden lykkes med å redusere de globale utslippene av klimagasser de neste tiårene, er det avgjørende at det utvikles nye teknologiske løsninger. Energi- og klimateknologisatsingen gjennom Enova legger til rette for teknologisk utvikling og bidrar til at gode energi- og klimaløsninger blir lønnsomme for bedriftene på sikt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Med det nye innskuddet vil samlet kapital i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging øke fra 35 milliarder kroner til 40 milliarder kroner. Denne opptrappingen er i tråd med klimaforliket. Fondets årlige avkastning tilføres Energifondet som forvaltes av Enova.

I gjeldende fireårsavtale mellom Olje- og energidepartementet og Enova er det blant annet lagt viktige føringer for energi- og klimateknologisatsingen. Satsingen har som mål å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og bygge opp under utviklingen av energiomlegging på lang sikt. Satsingen er rettet mot støtte til demonstrasjon av nye teknologier og løsninger nær markedsintroduksjon, herunder blant annet investeringer i fullskala produksjonslinjer i industrien. Enova skal vurdere prosjekter ut fra potensialet for kostnadseffektive utslippsreduksjoner på lang sikt.

Les mer om Enova på Enovas hjemmesider.

Enova SF er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og et viktig verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og introduksjon av ny energi- og klimateknologi.