Historisk arkiv

Tilførsel av egenkapital til Statnett SF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2014

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å tilføre Statnett SF 3 250 mill. kroner i egenkapital. Videre foreslår regjeringen at utbyttet settes til null for regnskapsåret 2013 og til 25 pst av utbyttegrunnlaget for regnskapsårene 2014-2016.

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å tilføre Statnett SF 3 250 mill. kroner i egenkapital. Videre foreslår regjeringen at utbyttet settes til null for regnskapsåret 2013 og til 25 pst av utbyttegrunnlaget for regnskapsårene 2014-2016. 

Statnett har i gangsatt og planlegger store nye utbygginger og reinvesteringer i sentralnettet. Foretaket har planer om å investere 50 – 70 milliarder kroner de neste ti årene. Statnett lånefinansierer betydelige deler av sine investeringer. Adgang til langsiktig finansiering med fornuftige betingelser henger sammen med selskapets kredittrating. 

- Statnett skal gjøre betydelige investeringer fremover. Det er naturlig at eieren vurderer hvordan Statnett kan finansiere de store investeringene på en hensiktsmessig måte. Uten kapitaltilførsel vil foretakets egenkapitalandel reduseres til et for lavt nivå, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Nesten alle viktige samfunnsoppgaver er kritisk avhengig av et velfungerende kraftsystem med pålitelig strømforsyning. Etter mange år med effektivisering og moderate investeringer i det sentrale overføringsnettet, er det nå stort behov for å øke kapasiteten. Utbyggingsbehovet skyldes blant annet behovet for økt forsyningssikkerhet, mer fornybar kraftproduksjon, forbruksvekst og ønsket om å utjevne regionale ubalanser og kraftpriser.

Statnett SF er det systemansvarlige nettselskapet i Norge. Foretaket skal sikre balanse mellom produksjon og forbruk av kraft. Statnett har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet, og samfunnsøkonomisk lønnsomhet er foretakets investeringskriterium.

Les mer om Statnett på Statnetts hjemmesider.