Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2009:

Økte bevilgninger og nye tiltak for å møte miljøutfordringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

I forslaget til samferdselsbudsjett for 2009 er de statlige bevilgningene til jernbanen og kollektivtransporten kraftig styrket. Midler og tiltak for å utvikle miljøvennlige transportløsninger økes også. Det stilles strengere krav til de største byområdene om å gjennomføre effektive tiltak for å begrense bilbruken. Transnova etableres med 50 millioner kroner for å støtte gode miljøprosjekter, særlig prosjekter for økt bruk av alternative drivstoff som annengenerasjons biodrivstoff og elektrisitet.

I forslaget til samferdselsbudsjett for 2009 er de statlige bevilgningene til jernbanen og kollektivtransporten kraftig styrket. Midler og tiltak for å utvikle miljøvennlige transportløsninger økes også. Det stilles strengere krav til de største byområdene om å gjennomføre effektive tiltak for å begrense bilbruken. Transnova etableres med 50 millioner kroner for å støtte gode miljøprosjekter, særlig prosjekter for økt bruk av alternative drivstoff som annengenerasjons biodrivstoff og elektrisitet. 

- Dette er et samferdselsbudsjett med tydelig miljøprofil. Vi lanserer nye virkemidler, vi skjerper eksisterende virkemidler og vi bruker mye mer penger på kollektiv- og miljøtiltak. Den gradvise omleggingen av transportsektoren som er nødvendig for å nå regjeringens ambisiøse klimamål tar med dette viktige skritt fremover, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Regjeringen går inn for en rekke tiltak for å redusere klimautslippene og andre miljøulemper innenfor transportsektoren, blant annet
  
• 8,84 milliarder kroner til jernbaneformål, en vekst på 17,4 prosent fra 2008. Innenfor disse midlene er det foreslått nærmere 3,2 milliarder kroner til investeringer i jernbanenettet, en økning på 36,2 prosent.

• 2,56 milliarder kroner i ”vegmidler” som brukes til investeringer i kollektivtransportens infrastruktur, fordelt med 250 millioner kroner over budsjettet for riksveginvesteringer, drøyt 2,2 milliarder kroner i bompenger og resten i tilskudd. Bygging av Bybanen i Bergen og opprusting av Kolsåsbanen i Oslo og Akershus er de største prosjektene. Midlene skal også brukes til blant annet arbeid i byområder for å øke framkommeligheten for busser og trikker.

• 130 millioner kroner til særskilte miljø- og servicetiltak langs eksisterende veg.  Av dette er 90 millioner kroner foreslått over statsbudsjettet, mens resten dekkes ved hjelp av bompenger. Midlene skal brukes til blant annet støyskjerming langs vegene. I tillegg til disse særskilte tiltakene langs eksisterende veg kommer en rekke miljø- og servicetiltak som inngår som en del av utbyggingen av nye strekninger på riksvegnettet.

• 50 millioner kroner til det nye prosjektet Transnova, til virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. 

• 15 millioner kroner ekstra over Samferdselsdepartementets budsjett til styrking av klimaforskning innenfor forskningsprogrammet RENERGI. Disse midlene er inkludert i totalt 300 millioner kroner ekstra til klimaforskning som regjeringen foreslår for statsbudsjettet 2009. 

• 323,4 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” – en dobling av midler fra 2008.

• fradrag i engangsavgiften for biler med lave utslipp (500 kroner i fratrekk per gram under 120 gram CO2/km). Engangsavgiften økes samtidig for biler med uslipp på over 250 gram CO2/km.

• økning i el-bilfradraget fra 25 til 50 prosent i fordelsskatteleggingen av el-biler som er firmabiler.  


Mer til utvikling av miljøvennlig teknologi og drivstoff

Behovet for å utvikle og supplere dagens virkemiddelbruk ble beskrevet i Klimameldingen. Regjeringen foreslår, i tråd med klimaforliket i Stortinget, å bruke 50 millioner kroner til etableringen av Transnova. Dette nye prosjektet, som Vegdirektoratet vil administrere på oppdrag fra Samferdselsdepartement, skal utvikle virkemidler og tiltak som legger til rette for å redusere CO2-utslippene. 

- Transnova kan gi økonomisk støtte til gode miljøprosjekter som ellers ikke vil bli gjennomført på grunn av høy økonomisk risiko, institusjonelle barrierer eller andre hindringer. Prosjekter som framskynder økt bruk av alternative drivstoff, slik som annengenerasjons biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen, er eksempler på dette.  Transnova vil bidra til å fremme flere gode løsninger på miljøproblemene innen transportsektoren, sier samferdselsminister Navarsete.

Samferdselsdepartementet har siden 2005 bevilget midler til utvikling av miljøvennlig teknologi og drivstoff i transportsektoren til programmet RENERGI, i regi av Norges forskningsråd. Hydrogen, nullutslippsteknologi og biodrivstoff har vært spesielt prioriterte områder. For 2009 er det foreslått en økning i bevilgningen på 15 millioner kroner.


Belønning til byer som styrker kollektivtransporten og reduserer bilbruken

I tråd med klimaforliket på Stortinget vil regjeringen doble bevilgningen til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”. De samlede midlene er dermed foreslått til 323,4 millioner kroner for 2009. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de store byene slik at flere reiser kollektivt i stedet for med bil.

- Vi ser at effekten av belønningsmidlene har vært langt mindre enn den burde vært fordi byene har vegret seg mot å gjennomføre effektive restriktive tiltak overfor biltrafikken.  Halve bevilgningen skal derfor reserveres byområder som inngår forpliktende avtaler med staten om å ta i bruk virkemidler som faktisk reduserer bilbruken. Dette samsvarer både med avtalen om klimaforliket i Stortinget og følger opp de faglige rådene i evalueringen av ordningen som kom i 2007, opplyser Navarsete.

Som en følge av denne prioriteringen vil det utarbeides delvis nye retningslinjer for tildeling av midler. For 2009 ønsker regjeringen å invitere de samme byene som i 2008 til å søke om midler: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien/Porsgrunn og Fredrikstad/Sarpsborg.


Mindre utslipp gir lavere utgifter


- Regjeringen ønsker å redusere utslippene fra personbiltrafikken. Et nasjonalt mål går ut på at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nyregistrerte biler skal være på 120 gram/km innen 2012. Det mest ambisiøse målet i Europa så langt jeg kjenner til. Omleggingen av engangsavgiften har så langt medført at utslippene fra nye biler er redusert fra 177 g/km i 2006 til 158 gram/km i perioden januar – juni 2008. Nå tar regjeringen ytterligere grep for redusere utslippene, sier samferdselsminister Navarsete. 

Regjeringen går inn for at biler med utslipp under 120 g/km får et fratrekk i engangsavgiften på 500 kroner per gram. I tillegg blir satsen satt til 0 kroner for utslipp mellom 0 og 120 g/km. Satsen øker derimot fra 1 500 kroner til 2 500 kroner for biler med utslipp på over 250 g/km. Denne prioriteringen er i tråd med i målet i klimameldingen. 

I statsbudsjettet for 2009 er det ellers foreslått å gjøre firmabilskattleggingen for elbil mer gunstig. Fradraget for elbil blir doblet, ved at det øker fra 25 til 50 prosent.
Regjeringen ønsker videre å hjelpe forbrukerne i valg av bil. Det skal være enklere for brukere å få informasjon om miljøegenskapene til de ulike bilmodellene. Vegdirektoratet samarbeider med bilbransjen om å forberede en nettside med slik informasjon, sier samferdselsministeren.


 

Til toppen