Historisk arkiv

Regjeringens tiltakspakke 2009

Mer miljøvennlig transport – og 50 millioner kroner til ladestasjoner for elbil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- En sterk vekst i jernbanebevilgningene, en tung satsing på gang- og sykkelveger, økte bevilgninger til miljøtiltak på vegnettet og 50 millioner kroner til ladestasjoner for elbil, vil gi oss en mer miljøvennlig transportsektor. Tilleggsbevilgningen på 3,65 milliarder kroner til samferdselstiltak vil bli et viktig bidrag for å redusere klimautslippene fra transportsektoren, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Det er foreslått en økning på 1,3 milliarder kroner til drift, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet. Dette vil gi et bedre og mer punktlig jernbanetilbud for folk og næringsliv. Med denne økningen vil jernbaneformål få 2,6 milliarder kroner mer i 2009 enn i 2008. Et jernbanebudsjett på over 10 milliarder kroner varsler en ny tid for jernbanen og gjør det mulig å få til nødvendig opprusting opp jernbanen.

Som et viktig miljøtiltak foreslår regjeringen 500 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger. Det er dermed satt av 1 milliard kroner til gang- og sykkelveger for 2009, noe som vil styrke trafikksikkerheten, og legge forholdene bedre til rette for miljøvennlig ferdsel for gående og syklende. 

Elektrifisering av transportsektoren

Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til utbygging av ladestasjoner for elbiler og plugg-inn-hybrider. Med en kostnadsramme på om lag 10 000 kroner per stasjon, vil det gi 5 000 nye ladestasjoner.

- Elektrifisering av transportsektoren er viktig for å redusere klimagassutslippene og andre utslipp fra denne sektoren. I Norge ligger forholdene godt til rette for å utnytte elektrisitet som drivstoff, fordi så å si hele elektrisitetsproduksjonen i Norge er basert på fornybare kilder. Dette gjør bruk av elbil i Norge særlig miljøvennlig, og utbygging av ladestasjoner vil gjøre elbiler mer brukervennlig.

- Å få på plass ladestasjoner der folk ferdes er en viktig del av regjeringens strategi for å elektrifisere transportsektoren raskere. Regjeringen har tidligere tatt grep for å gjøre det attraktivt å eie og leie elbil. Med mange ladestasjoner rundt i landet vil etterspørselen etter biler som kan gå på strøm øke, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Ordningen med ladestasjoner for elbil skal administreres av miljøprosjektet Transnova, som er under etablering ved Teknologiavdelinga til Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim. Over statsbudsjettet for 2009 er det tidligere bevilget 50 millioner kroner til Transnova.