Historisk arkiv

Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski: Norges lengste jernbanetunnel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Størstedelen av det nye dobbelsporet på den 22 kilometer lange strekningen Oslo S – Ski skal bygges med én sammenhengende tunnel, med to atskilte løp, som vil bli Norges lengste jernbanetunnel. - Det nye dobbelsporet skal også tilpasses en eventuell framtidig høgfartsbane fra Oslo og mot Gøteborg og København, sier samferdselsministeren.

- Størstedelen av det nye dobbelsporet på den 22 kilometer lange strekningen Oslo S – Ski skal bygges med én sammenhengende tunnel, med to atskilte løp. Tunnelen får en lengde på om lag 19 kilometer og vil bli Norges lengste jernbanetunnel.

- Det nye dobbelsporet skal også tilpasses en eventuell framtidig høgfartsbane fra Oslo og mot Gøteborg og København, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet har nå fastsatt programmet for den videre planleggingen av nytt dobbeltspor Oslo S  - Ski, ”Follobanen”. Planprogrammet legger føringer for hvilke traséalternativer og løsninger som skal utredes videre. Godkjenningen er skjedd i samarbeid med Miljøverndepartementet.

- Med godkjenningen av planprogrammet er det tatt et viktig steg for et stort prosjekt som vil gi økt kapasitet, kortere reisetid og mer effektiv og miljøvennlig transport. I forbindelse med  fastsettingen av programmet har Samferdselsdepartementet hatt et godt samarbeid med de berørte kommuner og Akershus fylkeskommune. Programmet er nå i samsvar med de viktigste synspunkter og innspill fra lokale myndigheter.

- Vi har bedt  Jernbaneverket om å fortsette det gode samarbeidet med de berørte kommunene også i den videre planprosessen, slik at man dermed er sikret god lokal medvirkning i hele plan- og anleggsfasen, sier samferdselsministeren.