Historisk arkiv

Behov og tiltak for å utvide kapasiteten i kollektivtransporten i Oslo og Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Dersom vi skal nå målet om at veksten i persontransporten i hovedstadsområdet skal tas med miljøvennlige løsninger, må kapasiteten i kollektivtransportsystemet utvides. Det er ikke nok areal til å ta unna veksten bare ved å legge forholdene enda bedre til rette for mer busstransport. Vi setter derfor i gang en utredning om hvilke tiltak som er nødvendig for mer infrastruktur for skinnegående transport i Oslo, blant annet ny jernbanetunnel og ny T-banetunnel.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS mandat for arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtrafikken inn mot og gjennom Oslo.

Konseptvalgutredningen skal ta for seg behov og innretning for framtidig kollektiv transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Utredningen vil se på hvordan de ulike transportformene sammen kan bidra til å håndtere den forventede transportveksten de nærmeste tiårene. Blant annet skal ny jernbanetunnel og T-banetunnel utredes, og det skal vurderes særskilt hvordan lokaltogtilbudet i Oslo og nabokommunene i Akershus bør utvikles. Utredningsarbeidet skal også omfatte hvilke tiltak som kan gjøres for å utvide kapasiteten i dagens infrastruktur.

- Med dette kommer vi ett viktig steg videre for å få bygget nye tuneller for tog og t-bane gjennom Oslo. Tunellene er helt nødvendig for å øke kapasiteten for skinnegående kollektivtransport, og for å sikre miljøvennlig samferdsel i hovedstadsregionen. Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus har vokst med drøye 40 prosent den siste tiårsperioden. Videre vekst gjør at vi må ruste opp infrastrukturen, sier Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

- Å øke kapasiteten på jernbanenettet i Oslo er ikke bare viktig for å forbedre tilbudet for de reisende med tog helt inne i hovedstaden. Ettersom Oslo er navet i det norske jernbanenettet, er tilstrekkelig kapasitet gjennom Oslo også viktig for å kunne forbedre tilbudet litt lenger unna byen. Dette gjelder ikke minst for de reisende som bor et godt stykke unna Oslo sentrum, for eksempel ved stasjonene som ligger langs Hovedbanen og Gjøvikbanen, sier fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad.

Arbeidet med konseptvalgutredningen skal ferdigstilles tidlig i 2015. Deretter skal utredningen gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1). Utredningsarbeidet vil være et viktig grunnlag for prioriteringer i Nasjonal transportplan 2018-2027. 

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS skal gjennomføre utredningsarbeidet i fellesskap. Jernbaneverket skal lede arbeidet.

For flere opplysninger – se:
• Mandatbrev av 14. august 2013: KVU for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - mandat for arbeidet (pdf)

For mer informasjon – ta kontakt via:
• Samferdselsdepartementets pressevakt, tlf. 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)
• Pressevakt, byrådsavdeling for miljø og samferdsel - Oslo kommune, Eivind Nikolaysen tlf: 93 86 20 07
• Pressevakt, avdeling samferdsel og transport - Akershus fylkeskommune, Njål Nore tlf: 95 28 35 28