Historisk arkiv

Én milliard kroner til bedre kollektivtransport i Oslo-området

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Kollektivtransporten spiller en sentral rolle i trafikkavviklingen i hovedstadsområdet. Befolkningsveksten de kommende årene tilsier at en betydelig større innsats er påkrevet for å løse transportutforingene. Staten vil derfor bidra med midler år for å gi kollektivtransporten enda bedre kår.

- Kollektivtransporten spiller en sentral rolle i trafikkavviklingen i hovedstadsområdet. Befolkningsveksten de kommende årene tilsier at en betydelig større innsats er påkrevet for å løse transportutforingene. Staten vil derfor bidra med midler år for å gi kollektivtransporten enda bedre kår.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet ønsker å inngå avtale med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om tilskudd fra belønningsordningen på til sammen 1 020 millioner.  Avtalen skal gjelde for perioden 2013-2016, og midlene er fordelt som følger:

2013: 180 millioner kroner
2014: 280 millioner kroner
2015: 280 millioner kroner
2016: 280 millioner kroner

En forutsetning for avtalen er at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune forplikter seg til at personbiltrafikken gjennom bomringen ikke skal øke. Dette er i tråd med målene i Stortingets klimaforlik fra våren 2012 og i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Formålet med den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal oppnås ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 28. juni 2013 fra Samferdselsdepartementet til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune: Svar på søknad om belønningsmidler fra Rogaland
  • Samferdselsdepartementets temaside om belønningsordningen