Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Fylkesvis oversikt – forslag og tiltak i samferdselssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Velg fylke 

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland

Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder

Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane 
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

 

 

 

Østfold

Veg

• E18

70 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje i Marker kommune. Den 6,4 kilometer lange strekningen bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtdeler og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, med det ene krysset i Ørje sentrum. Her føres fylkesveg 21 over E18 på ei skråstagbru. Utbyggingen omfatter også en døgnhvileplass for tungtransporten i vestgående retning og en rasteplass. Det legges opp til anleggsstart i oktober i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. Av de foreslåtte midlene i 2014 forutsettes 50 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Til E18 Knapstad – Retvet er det foreslått 350 millioner kroner. Av dette forutsettes 300 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Den 6,2 kilometer lange strekningen i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus skal bygges ut som firefelts veg med 20 meter bredde. Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det er lagt opp til anleggsstart i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.    

170 millioner kroner er foreslått til arbeid på den 8,3 kilometer lange strekningen E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. På den om lag seks kilometer lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland skal det bygges en om lag 150 meter lang trefelts tunnel. Resten av strekningen fram til Melleby skal bygges som tofelts veg uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. To planskilte kryss skal bygges på strekningen. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet åpnes for trafikk i september 2014.

• Riksveg 111

I forslaget til riksveginvesteringer i 2014 er det lagt opp til å bygge ny rundkjøring på riksveg 111 Navestadveien i Sarpsborg.

Jernbane

• Østfoldbanen – Østre linje

I alt 475 millioner kroner er foreslått til modernisering av Øsfoldbanens Østre linje, som blir den første strekningen i Norge med nytt og moderne ERMTS signalanlegg.

158 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeid på Østfoldbanens Østre linje med sikte på å etablere en erfaringsstrekning for ”ERMTS/ETCS – European Rail Traffic Management System/European Train Control System”. Erfaringsstrekningen skal brukes til å teste nye operasjonelle regler for togframføring. Hele erfaringsstrekningen skal etter planen tas i bruk i august 2015.

317 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet ”Stasjonstiltak Østfoldbanens Østre linje – ERMTS/fjernstyring”. Prosjektet omfatter tiltak som må gjennomføres som følge av etableringen av erfaringsstrekningen for ERMTS/ETCS. Det er nødvendig med tiltak for å utbedre atkomster og plattformer på stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen – for å ivareta sikkerheten til publikum når strekningen blir fjernstyrt og stasjonene blir ubetjente. Prosjektene omfatter blant annet nye tekniske hus, fjerning av midtplattformer, plattformforlengelser, nye plattformer og vegsikringsanlegg ved planoverganger. 

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordingen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

I 2014 er det satt av 60 millioner kroner i belønningsmidler til Nedre Glommaregionen (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg). Nedre Glommaregionen og staten har inngått avtale om tildeling av statlig tilskudd på til sammen 215 millioner kroner i perioden 2014-2017. Utbetalinger etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.  

Akershus

Veg

• E6 Gardermoen i Akershus – Kolomoen i Hedmark

2,1 milliarder kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 1,7 milliarder kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av dagens tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Minnesund – Skaberud gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange i Hedmark kommune er 22 kilometer. Strekningen inngår i ”Fellesprosjektet E6-Dovrebanen”, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Tre toløps tunneler, tre planskilte kryss og bygging av sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai 2012, med sikte på at hele den nye vegen skulle åpnes for trafikk i 2014. Etter konkurs i juni i år hos hovedentreprenøren for den søndre delen av veganlegget, legges det nå opp til at 15,6 kilometer åpnes for trafikk høsten 2014 som planlagt. For de resterende 6 kilometer vil en eventuell forsinkelse bli avklart i forbindelse med inngåelse av en ny utbyggingskontrakt.

Innenfor for investeringsrammen for E6 er det satt av midler til å starte utbedring av Nordbytunnelen i kommunen Ås og Frogn.

• E16

Innenfor Oslopakke 3 er det foreslått statlige midler og bompenger til forberedende arbeider på prosjektet E16 Sandvika – Wøyen, med sikte på anleggstart i 2015.

• E18

Det er lagt til grunn statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3 til prosjektet E18 Vestkorridoren. Midlene skal blant annet brukes til å sluttføre omleggingen av vegsystemet ved Høvik i forbindelse med at Jernbaneverket bygger om Høvik stasjon i Bærum. 

• Riksveg 22 Lillestrøm - Fetsund

190 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. Av dette beløpet forutsettes 160 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Utbyggingen omfatter en 5,1 kilometer lang strekning mellom Lillestrøm og Fetsund i kommunene Skedsmo og Fet. Om lag 4,3 kilometer av strekningen utvides til firefelts veg med 19 meter bredde. 4,9 kilometer av strekningen får midtrekkverk. Prosjektet omfatter også bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekningen, to planskilte kryss og en rekke støyskjermingstiltak. I tillegg skal 200 meter av tilstøtende riksveg 159 utvides til firefelts veg. Anleggsarbeidene startet i mai 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk ved utgangen av 2015.

Jernbane

• Prosjekt Stor-Oslo – fornyelse av infrastrukturen

243 millioner kroner er foreslått for å videreføre ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornyelse av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.

• Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)

1 349 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2014. Av dette beløpet er 1 220 millioner kroner satt av til prosjektering, kjøp av grunn og forberedende anleggsarbeider med sikte på oppstart i 2014, mens 129 millioner kroner går til videreføring av arbeidene med hensettingsspor (parkering for tog) ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, med innføring av Follobanen til Oslo S. Bygging av en om lag 19,5 kilometer lang tunnel, med to atskilte løp, inngår i prosjektet. Utvidelser og ombygging ved Ski stasjon inngår også i prosjektet, blant annet ombygging til flere spor enn i dag.

Reguleringsplaner er nå godkjente, og ekstern kvalitetssikring startet i september i år, noe seinere enn tidligere planlagt. Prosjektet er nå planlagt ferdig i 2021.

• Dovrebanen

1 024 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Jernbanedelen av Fellesprosjektet omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor som skal bygges parallelt og samtidig med 21 kilometer ny firefelts E6 Minnesund – Skaberud. Forberedende arbeider tok til i 2011, mens selve utbyggingsarbeidene startet våren/sommeren 2012. Den nye jernbanestrekningen skal tas i bruk i 2015.

• Nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet – ny grunnrute: Særlige investeringstiltak

I forbindelse med innføringen av en ny grunnrutemodell for togtrafikken i Østlandsområdet fra desember 2014 blir det gjennomført en rekke tiltak i infrastrukturen for jernbanen. I 2014 er det satt av om lag 795 millioner kroner til disse tiltakene i Akershus:

- 142 millioner kroner til Eidsvoll (Hovedbanen og Dovrebanen): Hensettings- og vendespor fase 1 og 2.
- 143 millioner kroner til Lillestrøm hensetting (Hovedbanen og Kongsvingerbanen)
- 297 millioner kroner til Høvik vendespor og hensetting
- 126 millioner kroner til ombygging av sikringsanlegg på Gardermobanen
- 55 millionerkroner til undergang ved Stabekk stasjon
- 32 millioner kroner til Oslo S – Lysaker – tiltak for økt kapasitet

Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakken skal finansiere raskere utvikling av transporttilbudet i området, og den skal sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper. Målet i klimaforliket om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, er også lagt inn som et nytt hovedmål sammen med mål om økt framkommelighet. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer statlige jernbaneinvesteringer i regionen.

Det legges opp til å videreføre igangsatte prosjekter som E18 Bjørvikaprosjektet, E18 Sydhavna og riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. På E18 Vestkorridoren foreslås det bevilget midler til å videreføre vegombyggingen ved Høvik stasjon, som gjennomføres i forbindelse med Jernbaneverkets ombygging av Høvik stasjon i Bærum.

Samferdselsdepartementet stiller seg bak at Oslopakke 3 får ta opp et lån på 1,2 milliarder kroner i 2014, i tillegg til de lån på til sammen 3,05 milliarder kroner som Stortinget tidligere har godkjent for å framskynde prosjekter i Oslopakke 3. I tillegg kommer 900 millioner kroner som Fjellinjen AS har tatt opp for å håndtere driften av selskapet. Samferdselsdepartementet forutsetter at gjelden i Oslopakke 3 nedbetales løpende, og at maksimal gjeldsbelastning i 2018 ikke overstiger 6,3 milliarder kroner. 

Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

For 2014 er det satt av 280 millioner kroner i belønningsmidler til Oslo/Akershus. For perioden 2013-2016 er det lagt opp til en avtale med Oslo/Akershus med en samlet ramme på 1 020 millioner kroner. Utbetaling etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.  

Oslo

Veg

• Riksveg 150

397 millioner kroner er foreslått til riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen. Av dette forutsettes 60 millioner kroner å være inntekter fra salg av riksveggrunn, mens 202 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter nytt hovedvegsystem og nytt lokalvegsystem i området. I tillegg skal Økern utvikles til et viktig kollektivknutepunkt, der Økern T-banestasjon får universell utforming. De forberedende arbeider startet 2005, og de første anleggsarbeidene tok til sommeren 2008. Hele hovedvegsystemet åpnes for trafikk i oktober 2013, mens lokalvegsystemet vil bli ferdig i 2014.  

I forslaget til riksveginvesteringer er det ellers lagt opp til å videreføre første etappe og oppstart av andre etappe for byggingen av gang- og sykkelveg på strekningen Vinderen – Gaustad, på riksveg 150.

• E18 Bjørvikaprosjektet

60 millioner kroner foreslås bevilget til E18 Bjørvikaprosjektet. Av dette er 42 millioner kroner bompenger fra Oslopakke 3. Midlene vil bli nyttet til å videreføre etappen som omfatter nytt lokalt vegsystem i området. Utbyggingen av Dronning Eufemias gate vil bli ferdig i 2014, mens Bispegata ventes åpnet for trafikk i 2015.

Andre og siste etappe omfatter nytt lokalt riksvegsystem i Bjørvika, blant annet Dronning Eufemias gate og deler av Langkaigata. I tillegg omfatter andre etappe ombygging av deler av Nylandsveien bru og ombygginger i Prinsens gate og Strandgata. Anleggsarbeidene for andre etappe startet høsten 2011. Med unntak for Bispegata, legges det opp til at andre etappe blir ferdig sommeren 2015. Ombygging av Bispegata er avhengig av utbyggingen av Follobanen og planlegges derfor gjennomført i 2016-2017.

• E18 Sydhavna

170 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. Av dette beløpet forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil gi ny atkomst til Sydhavna fra E18 Mosseveien i Oslo. Utbyggingen omfatter nytt kryss på E18 ved Mosseveien, med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i februar 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2015. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet.     

• E6 i Oslo

Med bruk av statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3 skal blant disse tiltakene gjennomføres:

 Etablering av midtrekkverk, nytt veglys og kollektivfelt på E6 mellom Ryen og Teisen, gang- og sykkelveg langs Enebakkveien på Abildsø og kollektivfelt mellom Sandstuveien og Ryen i retning sentrum og på Klemetsrud.

Jernbane

• Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)

1 349 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2014. Av dette beløpet er 1 220 millioner kroner satt av til prosjektering, kjøp av grunn og forberedende anleggsarbeider med sikte på anleggstart i 2014, mens 129 millioner kroner går til videreføring av arbeidene med hensettingsspor (parkering for tog) ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, med innføring av Follobanen til Oslo S. Bygging av en om lag 19,5 kilometer lang tunnel, med to atskilte løp, inngår i prosjektet. Utvidelser og ombygging ved Ski stasjon inngår også i prosjektet, blant annet ombygging til flere spor enn i dag.

Reguleringsplaner er godkjente, og ekstern kvalitetssikring startet i september i år, noe seinere enn tidligere planlagt. Prosjektet er nå planlagt ferdig i 2021. Dersom kvalitetssikringen gir grunnlag for det, vil Samferdselsdepartementet komme tilbake med forslag om kostnads- og styringsrammer.

• Prosjekt Stor-Oslo – fornying av infrastrukturen

243 millioner kroner er foreslått til å videreføre ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornying av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.

• Brannsikringstiltak i Oslotunnelen

115 millioner kroner er foreslått til avsluttende arbeider med brannsikringstiltak i Oslotunnelen. Arbeidet med tiltakene tok til i 2012 og blir avsluttet i 2014.

• Oslo S- Lysaker – tiltak for økt kapasitet

32 millioner kroner er foreslått til prosjektet ”Oslo S – Lysaker – kapasitetsøkende tiltak”. For å kunne øke antall tog gjennom Oslo-tunnelen vil det bli gjennomført forbedringer i signalsystemet og enkelte endringer i sporplanen. Tiltakene har sammenheng med ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet. Endringene kan tas i bruk i desember 2014 og vil være fullt ferdig i begynnelsen av 2015.

• Lodalen hensettingsspor

39 millioner kroner er foreslått til prosjektet Lodalen hensettingsspor. Utbyggingen skal etter planen være ferdig i midten av 2015, samtidig med at NSB mottar de siste av de ytterligere 16 nye togsettene som selskapet har bestilt.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

For 2014 er det satt av 280 millioner kroner i belønningsmidler til Oslo/Akershus. For perioden 2013-2016 er det lagt opp til en avtale med Oslo/Akershus med en samlet ramme på 1 020 millioner kroner. Utbetaling etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.  

Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakken skal finansiere raskere utvikling av transporttilbudet i området, og den skal sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper. Målet i klimaforliket om at vekst i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, er også lagt inn som et nytt hovedmål sammen med mål om økt framkommelighet. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer statlige jernbaneinvesteringer i regionen.

Det legges opp til å videreføre igangsatte prosjekter som E18 Bjørvikaprosjektet, E18 Sydhavna og riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. På E18 Vestkorridoren foreslås det bevilget midler til å videreføre vegombyggingen ved Høvik stasjon, som gjennomføres i forbindelse med Jernbaneverkets ombygging av Høvik stasjon i Bærum.

Samferdselsdepartementet stiller seg bak at Oslopakke 3 får ta opp et lån på 1,2 milliarder kroner i 2014, i tillegg til de lån på til sammen 3,05 milliarder kroner som Stortinget tidligere har godkjent for å framskynde prosjekter i Oslopakke 3. I tillegg kommer 900 millioner kroner som Fjellinjen AS har tatt opp for å håndtere driften av selskapet. Samferdselsdepartementet forutsetter at gjelden i Oslopakke 3 nedbetales løpende, og at maksimal gjeldsbelastning i 2018 ikke overstiger 6,3 milliarder kroner. 

Hedmark

Veg

• E6

2,1 milliarder kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 1,7 milliarder kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av dagens tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Minnesund – Skaberud gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange i Hedmark kommune er 22 kilometer. Strekningen inngår i ”Fellesprosjektet E6-Dovrebanen”, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Tre toløps tunneler, tre planskilte kryss og bygging av sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai 2012, med sikte på at hele den nye vegen skulle åpnes for trafikk i 2014. Etter konkurs i juni i år hos hovedentreprenøren for den søndre delen av veganlegget, legges det nå opp til at 15,6 kilometer åpnes for trafikk høsten 2014 som planlagt. For de resterende 6 kilometer vil en eventuell forsinkelse bli avklart i forbindelse med inngåelse av en ny utbyggingskontrakt.

I budsjettforslaget er det satt av midler til bygging av gang- og sykkelveg på E6 forbi Olrud.
 
• Riksveg 3

Innenfor investeringsrammen for riksveg 3 er det prioritert midler til å videreføre prosjektet Åsta bru med tilstøtende veg.

I tillegg er det satt av midler til utvidelser av vegbredden på strekningen riksveg 3 Opphus nord - Søkkunna bru – Evenstad bru og til tiltak mot utforkjøringsulykker på riksveg 3 Lappland – Hovda bru.

• E16

560 millioner kroner er foreslått til den om lag 16,5 kilometer lange strekningen E6 Kongsvinger – Slomarka (tidligere riksveg 2-strekning). Av dette beløpet forutsettes 150 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Vegen skal bygges som firefelts veg med bredde 16,5 meter og midtrekkverk. Anleggsarbeidene tok til i september i fjor, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2014.

I budsjettforslaget legges det ellers opp til å utbedre strekningen E16 Kongevegen – Vingersnoret i Kongsvinger kommune, medregnet ny Norsenga bru. Forslaget omfatter også etablering av forsterket midtoppmerking på riksveg 2 Lier – Magnormoen, utbedring av krysset mellom riksveg 2 og fylkesveg 455 og utbedring av et kryss mellom E16 og en kommunal veg på Korsmo.

Jernbane

• Dovrebanen

1 024 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Jernbanedelen av Fellesprosjektet omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor som skal bygges parallelt og samtidig med 21 kilometer ny firefelts E6 Minnesund – Skaberud. Forberedende arbeider tok til i 2011, mens selve utbyggingsarbeidene startet våren/sommeren 2012. Den nye jernbanestrekningen skal tas i bruk i 2015.

• Kongsvingerbanen

38 millioner kroner er foreslått til å sluttføre prosjektet ”Kongsvinger hensetting”. Innføringen av bedre togtilbud i Østlandsområdet og økt trafikk med NSBs nye tog betyr at flere og lengre togsett føres til Kongsvinger som endestasjon. For hensetting og klargjøring av togsettene skal det etableres en driftsbanegård ved Kongsvinger stasjon.
 
25 millioner kroner er avsatt til å videreutvikle tømmerterminalen på Norsenga, ved Kongsvinger stasjon.

Oppland

Veg

• E6 Øyer - Tretten

32,6 millioner kroner er avsatt til prosjektet E6 Øyer – Tretten i Øyer kommune. Anleggsarbeidet tok til våren 2010, og hoveddelen av prosjektet ble åpnet for trafikk i desember 2012. Støytiltak og andre etterarbeider blir ferdig høsten 2013, mens bygging av en jernbaneundergang på Tretten blir ferdig i mai 2014. På grunn av uenighet mellom Statens vegvesen og entreprenøren om sluttoppgjøret er det fortsatt knyttet usikkerhet til prognosen for sluttkostnad.

• E6 Ringebu – Otta

E6-strekningen Ringebu – Otta er om lag 56 kilometer og delt inn i tre delstrekninger: Ringebu – Frya, Frya – Sjoa og Sjoa – Otta. Prosjektet Frya – Sjoa, som er første utbyggingsetappe av E6 Ringebu – Otta, er vedtatt delvis bompengefinansiert.

1,2 milliarder kroner er foreslått i 2014 til prosjektet E6 Frya - Sjoa i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Av det foreslåtte beløpet for 2014 forutsettes 1050 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 34 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegen bygges ut i ny trasé på nesten hele strekningen og legges utenom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam.  Prosjektet er første etappe på utbyggingen av E6 Ringebu – Otta. Anleggsarbeidene startet i juni i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

På E6 i Oppland er det ellers satt av midler til trafikksikringstiltak, blant annet bygging av midtrekkverk på strekningen Biri – Vingrom.

• E16

175 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Fønhus – Bagn. Av dette beløpet forutsettes 50 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring og dels omlegging av en om lag 10 kilometer lang strekning i Sør-Aurdal kommune. To kilometer av strekningen blir lagt i ny trasé. Bygging av den 650 meter lange Bergsundtunnelen forbi et svært rasutsatt område, er også en del av prosjektet. Vegen skal bygges som tofelts veg, med bredde 8,5 meter. Anleggsarbeidene startet høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk tidlig i 2015.

150 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel. Vegen i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev.   

På E16 i Oppland er det ellers satt av midler til blant annet disse tiltakene: Utbedring av kurver på vegen i Kvismo og ombygging av kryss med fylkesveg 51 i Leira.
 
• Riksveg 35

Innenfor foreslåtte midler til trafikksikkerhetstiltak er det satt av midler til utbygging av gang- og sykkelveg på strekningen Toso – Prestemoen på riksveg 35 i Jevnaker kommune.

• Riksveg 4

Prosjektet ”Riksveg 4 Roa – Jaren og Lygna Sør” omfatter tre delstrekninger: Roa – Lunner grense, Lunner grense – Jaren og Lygna sør.

Til strekningene riksveg 4 Lunner grense – Jaren og Lygna Sør i Gran kommune er det satt av 640 millioner kroner i 2014. Av dette er 610 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen Lunner grense er om lag ni kilometer og er første trinn av utbyggingen av riksveg 4 Roa – Jaren og Lygna sør. Strekningen bygges ut som firefelts veg med 20 meter vegbredde, hovedsakelig i ny trasé. Vegen legges i en 1,7 kilometer lang tunnel øst for Gran sentrum. Bygging av tre planskilte kryss og flere bruer og underganger inngår i prosjektet, sammen med om lag to kilometer gang- og sykkelveger. Utbyggingen på Lygna sør omfatter bygging av om lag 3,4 kilometer tofelts veg med midtrekkverk, hovedsakelig i ny trasé.

Arbeidene på Lygna sør startet i mai 2013, og strekningen ventes åpnet for trafikk i juli 2014. På strekningen Lunner grense – Jaren startet anleggsarbeidene i august i år, og strekningen ventes åpnet for trafikk i 2016.
 
• E136

Innenfor investeringsrammen for 2014 er det satt av midler til bygging av gang- og sykkelveg på E136 Jora bru – Bottheim – Bø, medregnet utbedring av Jora bru.

Jernbane

• Dovrebanen

To millioner kroner er foreslått til å avslutte prosjektet Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen i Dovre kommune. Det nye kryssingssporet ble satt i drift i juni i år. Sammen med andre kryssingsspor på Dovrebanen vil dette nye kryssingssporet bidra til økt kapasitet for godstog mellom Oslo og Trondheim.

Innenfor Jernbaneverkets støtteordning for private sidespor er det satt av 8,5 millioner kroner i støtte til å reetablere en flis- og tømmerterminal på Kvam i Gudbrandsdalen. Støtten er et ledd i regjeringens tiltak for skog- og trenæringen.

• Riksveg 15

På riksveg 15 er det prioritert midler til bygging av gang- og sykkelveg og miljøgate i Lalm. I tillegg er det satt av midler til utbedring av kryss i Graffer.

Buskerud

Veg

• Riksveg 7

350 millioner kroner er avsatt til prosjektet ”Riksveg 7 Sokna i Ringerike kommune – Ørgenvika i Krødsherad kommune”. Prosjektet er delvis finansiert ved bompenger og omfatter bygging av 17 kilometer ny veg. Utbyggingen fører til at riksveg 7 blir forkortet med om lag 20 kilometer. Om lag 6 kilometer bygges med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Resten bygges med forsterket midtoppmerking. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2014. Det ligger nå an til store kostnadsreduksjoner i prosjektet, foreløpig anslått til om lag 270 millioner kroner eller 14 prosent lavere enn prognosen som ble oppgitt i forslag til statsbudsjett for 2013. Reduksjonene skyldes gjennomgående valg av mindre kostnadskrevende løsninger i prosjektet.  

På riksveg 7 i Buskerud er det ellers satt av midler til blant annet disse tiltakene: Utbedring av jernbaneundergangene på Svenkerud og Trøo, utvidelse av vegbredden og forsterket midtoppmerking på strekningene Flå – Kjerringvik og Veme – kryss med fylkesveg 76.

Innenfor budsjettforslaget er det også satt av midler til sluttfinansiering for prosjektet ”Riksveg 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene”.

• E 134

Innenfor investeringsrammen for E16 prioriteres statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda. Det kan bli aktuelt med anleggsstart med bompenger i 2014, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.  

• E 16

Innenfor investeringsrammen for E16 er det satt av midler til restarbeider og sluttoppgjør for rehabiliteringen av Nestunnelen.

• Riksveg 35

Innenfor foreslåtte midler til investeringstiltak er det satt av midler til å bygge gang- og sykkelveg på strekningen Bjørdalssvingen – Åmot S, på riksveg 35 i Modum kommune.

• Riksveg 23

I budsjettforslaget er det satt av midler til bygging av midtrekkverk på strekningen Krokodden – Bjørnstad på riksveg 23.

Jernbane

I 2014 er det satt av i alt 318 millioner kroner til tiltak i Buskerud for å kunne gjennomføre et bedre togtilbud i Østlandsområdet fra desember 2014. Midlene går til tiltak på Sundland og Holmen i Drammen og til tiltak for å kunne ta i bruk Steinberg stasjon i forbindelse med ruteendringen.

48 millioner kroner er avsatt til sikkerhetstiltak ved Sundland skifteområde i Drammen. Prosjektet har sammenheng med innføring av bedre togtilbud i Østlandsområdet fra desember 2014 og omfatter blant annet ombygging av dagens sikringsanlegg og flere signaltekniske oppgraderinger som til sammen bedrer sikkerheten og driftssituasjonen.

140 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Prosjektet omfatter særlig ombygging ved Holmen, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor.

130 millioner kroner er settes av til prosjektet ”Steinberg stasjon, plattformer”. Steinberg stasjon ble stengt i forbindelse med innføringen av ny grunnrute i 2012. Prosjektet skal etter planen gjennomføres i 2014. Byggingen av to nye plattformer og andre tiltak vil legge til rette for at stasjonen kan gjenåpnes for trafikk i desember 2014.   

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

I 2014 kan det bli aktuelt å fornye avtalen som staten har inngått med Buskerudbyen, og som gjelder ut 2013. En ny avtale med Buskerudbyen vil være avhengig av måloppnåelsen i inneværende avtale. Avsatte midler i 2013 er utbetalt i tråd med avtalte beløp etter byområdene rapporterte om oppnådde resultater i 2012. Utbetaling etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Vestfold

Veg

• E18 Gulli – Langåker

858 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Gulli-Langåker. Av dette forutsettes 348 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av dagens tofelts veg til firefelts veg med 26 meter vegbredde over en strekning på 25,5 kilometer i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Dagens veg rehabiliteres og gjøres om til nordgående kjørebane, mens det bygges ny sørgående kjørebane. I prosjektet inngår også bygging av sju toplankryss, bygging av 10 kilometer gang- og sykkelveg langs Raveien og flere trafikksikkerhetstiltak.

Det ligger an til kostnadsøkninger i prosjektet, hovedsakelig på grunn av mer kompliserte grunnforhold enn forutsatt. Prognosen for sluttkostnad er nå vel 3,2 milliarder kroner, 150 millioner kroner mer enn opprinnelig prognose. Arbeidene startet i august i 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.

• E18 Bommestad – Sky

600 millioner kroner er foreslått til prosjektet Bommestad – Sky i Larvik kommune. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 530 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen på 6,7 kilometer skal bygges som firefelts veg. Utbyggingen omfatter ei bru på 570 meter som delvis går over innsjøen Farris, og to tunneler på om lag 2,8 kilometer og 1,3 kilometer øst og vest for Farris. I prosjektet inngår også bygging av nytt plandelt kryss ved Farriseidet. I tilknytning til krysset vil lokalvegsystemet bli bygget om, med blant annet fem bruer og 4,6 kilometer med gang- og sykkelveger. Dagens E18 skal bygges om til gang- og sykkelveg mellom Bommestad og Lovisenlund.

Det er lagt opp til anleggsstart i januar 2014. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017. Når prosjektet er ferdigstilt, vil det være sammenhengende firefelts veg på E18 gjennom hele Vestfold.    

• E18 Sky – Langangen

32 millioner kroner er satt av til legging av slitelag og andre restarbeider på strekningen mellom Sky i Vestfold og Langangen i Telemark. Anleggsarbeidene startet i 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i 2012. 

I tillegg settes det av midler til sluttoppgjør for E18 Kopstad - Gulli.

Jernbane

• Vestfoldbanen

1 330 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet på strekningen Holm – Holmestrand – Nykirke. Strekningen omfatter 14,3 kilometer dobbeltspor, med 11,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon bygges i fjell, med heis opp til Holmestrandsplatået. Stasjonen får to spor til plattform og to gjennomgående spor som tilrettelegges for hastighet inntil 250 km/t på hele strekningen. Prosjektet gir økt kapasitet for framføring av tog, slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen/Oslo reduseres.

Anleggsarbeidet startet i juli 2010. Innredningsarbeidene i stasjonshallen vil ta lengre tid enn planlagt som følge av at fjell i deler av tunnelen viser seg å være svakere enn ventet. I stedet for ferdigstillelse ved årsskiftet 2015-2016 er det ventet at strekningen kan åpnes høsten 2016.

1 981 millioner kroner er satt av til å videreføre byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet i Vestfold og Porsgrunn i Telemark.  Den 22,7 kilometer lange strekningen vil inkludere sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12–16 minutter, avhengig av framtidig ruteplan. Strekningen tilrettelegges for hastigheter opp til 250 km/t. Prosjektet startet i august 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018.   

Telemark

Veg

• E18 Sky – Langangen

32 millioner kroner er satt av til legging av slitelag og andre restarbeider på strekningen mellom Sky i Vestfold og Langangen i Telemark. Anleggsarbeidene startet i 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i 2012. 

• E134 Gvammen - Århus

266 millioner kroner er satt av til bygging av ny E134 mellom Gvammen i Århus kommune og Hjartdal i Seljord kommune. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg, hvor 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel. Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir innkortet med 11 kilometer. Vegen skal bygges ut med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Det legges opp til anleggstart i 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018, mot tidligere forutsatt i 2017.

I tillegg prioriteres det midler til midtrekkverk på E18 Langangen – Telemarksporten. Det er også lagt opp til å videreføre utbedringen av E134 mellom Grunge kirke og Velemoen. Det settes i tillegg av midler til forsterkningsarbeider på strekningene E134 Grunge kirke – Velemoen og riksveg 41 Treungen - Steane. Utbedring av E134 på strekningen Grungedal – Grunge kyrkje gjennomføres med forskutterte midler fra Telemark fylkeskommune og Vinje kommune.

Det kan bli aktuelt med anleggsstart i 2014 for prosjektet E134 Seljord – Åmot, avhengig av tilslutning til delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordingen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

I 2014 er det satt av 60 millioner kroner i belønningsmidler til Grenlandsregionen (Telemark fylkeskommunene og kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble). Grenlandsregionen og staten har inngått avtale om tildeling statlig tilskudd på til sammen 215 millioner kroner i perioden 2013-2016. Utbetalinger etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.  

Jernbane

• Vestfoldbanen

1 981 millioner kroner er satt av til å videreføre byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet i Vestfold og Porsgrunn i Telemark. Den 22,7 kilometer lange strekningen omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12–16 minutter, avhengig av framtidig ruteplan.

Prosjektet startet i august 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018.

Aust-Agder

Veg

• E18

Innenfor midlene til trafikksikkerhetstiltak er det prioritert midler til å bygge midtrekkverk på strekningene Temse – Frivold og Stølen – Harebakken.

• Riksveg 9

Det er satt av statlige midler og bompenger til sluttfinansiering av prosjektet riksveg 9 Krokå – Langeid på riksveg 9 i Setesdal.

Vest-Agder

Veg

• E39

Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E39 er det satt av midler til bygging av midtrekkverk på E39 Rosseland – Storenes og Trybakken.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

For 2014 er det satt av 80 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen.
Avtalen med Kristiansandsregionen er nå fornyet for perioden 2013-2016, med en samlet ramme på 285 millioner kroner. Utbetalinger etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.  

Rogaland

Veg

• Riksveg 509

33 millioner kroner er foreslått til sluttoppgjør for prosjektet Riksveg 509 Solasplitten. Av dette beløpet forutsettes 18 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet ble åpnet for trafikk i desember 2012.

Til anleggsstart på prosjektet ”Riksveg 509 Sømmevågen i Sola kommune er det foreslått 302 millioner kroner. Av de foreslåtte midlene forutsettes 272 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter ombygging riksveg 509 til firefelts veg over en strekning på om lag én kilometer fra Solasplitten til Sømmevågen vest. Ombygging av Flyplassvegen inn mot Stavanger lufthavn Sola, er også en del av prosjektet, sammen med blant annet tilrettelegging for gående og syklende. Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken. Det legges opp til anleggsstart i mars 2014, med sikte på at den nye vegen skal åpnes for trafikk i 2016.

• E39

150 millioner kroner er foreslått til anleggsstart på den 1,6 kilometer lange strekningen E39 Hove – Sandved i Sandnes kommune. Av de foreslåtte midlene forutsettes 130 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Nord-Jæren pakken og er første utbyggingsetappe for E39-strekningen Ålgård – Sandved. Prosjektet omfatter ombygging av dagens tofelts veg med midtrekkverk til firefelts veg med 25-28 meter bredde. I tillegg kommer ombygging av om lag 3 kilometer fylkesveg i området og utbygging av om lag to kilometer gang- og sykkelveger som vil sikre et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen Ålgård - Sandved. Ombygging av kryss og omfattende miljø- og støytiltak i området, er også en del av prosjektet. Det legges opp til anleggsstart i september 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

425 millioner kroner er foreslått til å videreføre utbyggingen av prosjektet E39 Eiganestunnelen i Stavanger. Av dette beløpet forutsettes 325 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengselskapet. Prosjektet omfatter bygging av fem kilometer firefelts veg forbi Stavanger sentrum, medregnet den 3,7 kilometer lange Eiganestunnelen. Tunnelen har en fellesstrekning på om lag 0,9 kilometer med Hundvågtunnelen på Ryfast-prosjektet. Det er lagt opp til anleggsstart i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

I budsjettforslaget er det ellers satt av midler til fornying og utbedring av Byfjord- og Mastrafjordtunnelen på E39.

Det er satt av midler til ombygging av den tidligere bomstasjonen på Sokn til døgnhvileplass for tungtrafikken.

• Riksveg 13 Ryfast

1 175 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 13 Ryfast. Av dette beløpet forutsettes 99 millioner kroner i lokale tilskudd og 926 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. De statlige midlene til prosjektet på 150 millioner kroner er kompensasjon for økt merverdiavgiftsbelastning. Prosjektet er i alt 20,7 km langt og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Hundvågtunnelen er om lag 5,7 kilometer og Solbakktunnelen er 14,3 kilometer lang.  Ryfastprosjektet vil, sammen med prosjektet E39 Eiganestunnelen i Stavanger, gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke. I tillegg vil Hundvågtunnelen gi bydelen Hundvåg/Buøy et nytt fastlandssamband og avlaste Bybrua i Stavanger. Anleggsarbeidene startet i desember 2012. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt 2018.

• Skredsikring på riksveg 13

Til skredsikringsprosjektet ved Tysdalsvatnet (Vatne – Melkeråna) på riksveg 13 i kommunene Strand og Hjelmeland er det foreslått i alt 74 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør. Prosjektet består av den om lag 4,6 kilometer lange Svotunnelen og om lag to kilometer veg i dagen. Bygging av 1,8 kilometer gang- og sykkelveg i Vatne inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i februar 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2013. 

Innenfor den statlige investeringsrammen for skredsikring er det ellers satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet riksveg 13 Osebergtunnelen. 

• E 134

Innenfor Haugalandspakken er det satt av statlige midler og bompenger til sluttfinansiering av E134 Kryss Førresbotn og til videreføring av prosjektet E134 Skjold – Solheim.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordingen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

For 2014 er det satt av 60 millioner kroner i belønningsmidler til Stavangerregionen (Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola). Det er lagt opp til en avtale med Stavangerregionen om tildeling statlig tilskudd på til sammen 215 millioner kroner i perioden 2014-2017. Utbetalinger etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.  

Jernbane

• Jærbanen

I alt 261 millioner kroner er avsatt til nytt signal- og sikringsanlegg på Jærbanen. Beløpet er fordelt med 209 millioner kroner til prosjektet ”Jærbanen Sandnes – Stavanger” og 52 millioner kroner til prosjektet Ganddal godsterminal. Begge prosjektene skal etter planen sluttføres i 2015. Prosjektene fører til at dagens midlertidige anlegg blir erstattet med moderne signal- og sikringsanlegg. 

Hordaland

Veg

• E39

108 millioner kroner er foreslått bevilget til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer veg ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal legges i en ny trasé, medregnet den 0,6 kilometer lange Eikåstunnelen. Med grunnlag i revidert reguleringsplan bygges tunnelen med to løp og resten av strekningen som firefelts veg. Utbyggingen fører til at E39 blir innkortet med om lag én kilometer. Anleggsarbeidene startet i februar 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2014.

Innenfor forslaget til investeringsramme for E39 er det prioritert statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal. Det kan bli aktuelt med anleggsstart med bompenger i 2014, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.  

I budsjettforslaget er det ellers prioritert midler til blant annet disse tiltakene på E39 i Hordaland: Utbedring av Hordviktunnelen, ombygging av Vabakkenrysset, bygging av gang- og sykkelveg Kokstad – Flesland, bygging av gang- og sykkelvegundergang ved Grov og etablering av midtrekkverk E39 Tuft – Flatøy.

• Riksveg 7/riksveg 13 Hardangerbrua

142 millioner kroner er satt av til Hardangerbrua i kommunene Ulvik og Ullensvang.
Anleggsarbeidene startet vinteren 2007, og prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2013.
Prosjektet er finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler. De foreslåtte midlene i 2014 stilles til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg er det satt av fire millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd.

4 millioner kroner er foreslått til sluttfinansiering av andre byggetrinn for skredsikringsprosjektet Bugjelet – Brimnes på riksveg 7.

• Riksveg 13/E16 Vossapakken

93 millioner kroner er satt av til restarbeider på prosjektet Vossapakken. Av dette beløpet vil 247 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet, medregnet fire millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd. De foreslåtte midlene for 2014 vil bli brukt til opprusting av E16 gjennom Voss sentrum og til sluttoppgjør.

Innenfor Vossapakken er det dessuten lagt til grunn midler til ombygging av krysset på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune. Arbeidene skal etter planen bli ferdig i 2014.

Innenfor investeringsrammen for riksveg 13 er det blant annet satt av midler til bygging av planskilt kryssing ved Bjørgum skole.

• E134

Statlige midler og bompenger er foreslått til å videreføre utbyggingen av E134 Storedalstunnelen, med tilstøtende veg. Utbyggingen starter høsten 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. I budsjettforslaget er det også satt av midler til å utbedre Svandalsflonatunnelene på E134.

• E16

På E16 i Hordaland er det for 2014 satt av statlige investeringsmidler til blant annet disse tiltakene: Bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Hausåker – Kvåle og til videreføring av arbeidet med å utbedre E16 på Skulstadmo i Voss, medregnet ombygging av kryss og bygging av gangtunnel.

• E 134

Innenfor foreslått bevilgning til miljø- og servicetiltak er det satt av midler til bygging av døgnhvileplass på E134 Røldal i Odda kommune. 

Luftfart

12 millioner kroner er foreslått til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord lufthamn, Sørstokken. 

Jernbane

• Vossebanen Bergen stasjon – Fløen og Ulriken tunnel

590 millioner kroner er foreslått til prosjektene Bergen stasjon – Fløen og Ulriken tunnel. Midlene skal brukes til oppstart av delprosjektet Ulriken tunnel og til planlegging av delprosjektet Bergen stasjon – Fløen.

Delprosjektet Ulriken tunnel har en samlet lengde på 10,6 kilometer. Av dette skal om lag 8 kilometer gå i ny tunnel. Prosjektet omfatter driving av et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av spor og stasjon på Arna og oppgradering av dagens Ulriken tunnel. Forberedende arbeider starter høsten 2013. Nye Ulriken tunnel skal etter planen være ferdig og tas i bruk sommeren 2018. Oppgraderingen av eksisterende Ulriken tunnel planlegges startet i 2018 og skal etter planen være ferdig i 2020.

Delprosjektet Bergen stasjon – Fløen ble stanset våren 2010, på grunn av mangel på signalkompetanse. Det er lagt opp til felles signal- og sikringsanlegg med Ulriken tunnel som må utbygges samtidig på hele strekningen. Jernbaneverket vil foreta en detaljert gjennomgang av tekniske løsninger og systemer før ny kostnadsramme og styringsramme blir lagt fram.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

For 2014 legges det opp til å tildele Bergen/Hordaland 162 millioner kroner i belønningsmidler, forutsatt at byområdet overholder avtalen som Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune (Bergenregionen) inngikk med staten i 2011. Utbetaling etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.  

Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest-Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.

Sogn og Fjordane

Veg

• E39

Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E39 er det lagt opp til å videreføre ombyggingen E39 Lavik ferjekai, med sikte på at prosjektet skal åpnes for trafikk i 2014. Det er ellers satt av midler til sluttfinansiering av prosjektene E39 Anda ferjekai og E39 Torvund – Teigen. 

225 millioner kroner er foreslått til strekningene E39 Dregebø – Grytås og E39 Birkeland – Sande nord. De to strekningene blir bygget som ett prosjekt og omfatter: Bygging av vel åtte kilometer ny veg, med tre kilometer i ny trasé forbi Sande sentrum, tunnel i en lengde på én kilometer langs Økslandsvatnet, ny bru på om lag 100 meter og to kilometer gang- og sykkelveg ved Sande. Anleggsarbeidene startet i juni i år, og prosjektet ventes nå åpnet for trafikk i 2016, mot tidligere forutsatt i 2015.

Til E39 Kvivsvegen er det foreslått 18,9 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Midlene i 2014 vil gå til restarbeider og sluttoppgjør. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet gir ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytter sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion.

Det er prioritert midler til bygging av gang- og sykkelveger på E39-strekningene Farsund – Kusslid og E39 Klokkargarden – Hjelle.

Innenfor investeringsrammen for E39 er det også satt av midler til ombygging av E39 Instefjordkrysset.

• E 16

150 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel. Vegen i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og den legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev.

Til E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug i Lærdal kommune foreslås det å bevilge 226 millioner kroner. Prosjektet fører til omlegging av en om lag 11 kilometer lang strekning. Fire rasutsatte punkter på strekningen blir fjernet. Det skal bygges en kjettingplass, og forholdene skal legges bedre til rette for venting i forbindelse med kolonnekjøring, både for E16 over Filefjell og for riksveg 52 over Hemsedalsfjellet.  Hovedarbeidene startet i 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2014.

• Riksveg 5

På riksveg 5 prioriteres midler til Loftesnesbrua på riksveg 5 i Sogndal. Det legges opp til anleggsstart i juni 2014, mot tidligere forutsatt i 2013. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

• Riksveg 55

I budsjettforslaget er det satt av midler til å sikre en fotgjengerovergang på riksveg 55 ved Stedje.

Møre og Romsdal

Veg

• E39

Til E39 Kvivsvegen er det foreslått en statlig bevilgning på 18,9 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Midlene i 2014 vil gå til restarbeider og sluttoppgjør. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet gir ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytter sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion.

66 millioner kroner er foreslått som statlig bevilgning til skredsikringsprosjektet E39 Hjartåberga i Volda kommune. Prosjektet åpnes for trafikk i desember i år.  De foreslåtte midlene går til restarbeider og sluttoppgjør.

For 2014 er det ellers prioritert midler til å fullføre utbedringen av E39 på strekningen Geitvika – Årset. Innenfor forslaget til riksveginvesteringer i 2014 er det satt av midler til døgnhvileplass for tungtrafikken på E39 ved Digernes.

For prosjektet E39 Astad – Knutset i Gjemnes kommune er det for 2014 satt av statlige midler til restarbeider og sluttfinansiering, medregnet tilbakebetaling til bompengeselskapet.

• E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen

604 millioner kroner er til sammen foreslått til prosjektet E 136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Av de foreslåtte midlene i 2014 forutsettes 298 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet Tresfjordbrua i Vestnes kommune omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg. Selve brua er på 1,2 kilometer, og bruprosjektet omfatter også en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer. Bygging av lokalveger, med tilbud for gående og syklende, er ellers en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 med om lag 13 kilometer. Fra Vikebukt til Helland som er kommunesentrum i Vestnes kommune, blir innkortingen om lag 22 kilometer. Prosjektet Vågstrandstunnelen i Rauma kommune omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel og om lag 1,2 kilometer ny veg i dagen. Omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2015.

På E136 er det ellers satt av statlige midler til trafikksikkerhetstiltak i Tresfjorden og til utbedring av Hjelvikbruene.

• Riksveg 659 Gjøsund – Røysa

På riksveg 658 Gjøsund – Røysa i Giske kommune legges det opp til å starte bygging av gang- og sykkelveg med forskutterte midler fra Avinor AS.

• Riksveg 70

240 millioner kroner er foreslått for å videreføre prosjektet ”Riksveg 70 Oppdølstranda” i Sunndal kommune. Prosjektet omfatter en 9 kilometer lang strekning, der 7,6 kilometer skal legges i tunnel. Bygging av om lag 0,5 kilometer gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2014.

I budsjettforslaget er det også satt av midler til bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Mo – Åram. 

Sør-Trøndelag

Veg

• E 39

222 millioner kroner er foreslått til E39 Harangen – Høgkjølen i Orkdal kommune. Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer veg, der 7,5 kilometer er ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på fylkesveg 714. På fylkesveg 714 skal det bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens fylkesveg 714 og fylkesveg 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifisering av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg. Den nye vegen bygges ut med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking fra Harangen til Stokkhaugen og med 8,5 meter vegbredde videre til Høgkjølen. Anleggsarbeidene startet høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2015. Av det foreslåtte beløpet i 2014 er 3,2 millioner forskutterte midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune. 

I budsjettforslaget er det satt av midler til gang- og sykkelvegbru over elva Orkla i Orkanger kommune.

• E6

I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E6 Oppdal sentrum. Anleggsarbeidet tok til i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2015.

122 millioner kroner er foreslått til sluttoppgjør for prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 109 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport i Trondheim. Hovedarbeidene startet i oktober 2010, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2013.

237 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 177 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim fra ny Nidelv bru (Pirbrua) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter om lag 5,4 kilometer dels ny firefelts veg og dels utvidelse fra to- til firefelts veg. Om lag 2,4 kilometer av strekningen bygges i tunnel under Møllenberg og fram til Strindheimkrysset. Anleggsarbeidene startet våren 2009. Hele prosjektet ventes åpnet for trafikk innen sommeren 2014.

Innenfor den statlige investeringsrammen for E6 er det ellers satt av midler til bygging av midtrekkeverk på strekningen Hagen – Gyllan. Det er også statlige midler og bompenger fra Miljøpakke Trondheim til å bygge gang- og sykkelveg mellom Klett og Heimdal og til støyskjerming på strekningen E6 Okstad – Kroppan bru.

Innenfor Miljøpakke Trondheim er det også prioritert statlige midler og bompenger til forberedende arbeider på prosjektet E6 – Jaktøya – Klett – Sentervegen.

• Riksveg 3
 
Innenfor investeringsrammen for 2014 er det prioritert midler til tiltak mot utforkjøringsulykker på strekningen Innset – Gullikstad, på riksveg 3.

• Riksveg 706

For riksveg 706 i Trondheim er det satt av midler til gang- og sykkelveg over Skansenløpet.

Jernbane

51 millioner kroner er satt av til å sluttføre ”Byggetrinn 1 ved Trondheim stasjon”. Prosjektet omfatter nye atkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon, noe som vil gi ny tverrforbindelse over stasjonsområdet til Brattøra.

Luftfart

For 2014 er det foreslått tre millioner kroner til et nytt driftstilskudd til sivil drift ved Ørland lufthavn.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

For 2014 er det satt av 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheimsregionen.
Avtalen med Trondheimsregionen er nå fornyet for perioden 2013-2016, med en samlet ramme på 620 millioner kroner. Utbetaling etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.  

Nord-Trøndelag

Veg

• E6 

46 millioner kroner er foreslått til E6 Værnes – Kvithammar i Stjørdal kommune. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes én million kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i 2008. Deler av prosjektet ble åpnet for trafikk i 2011 og 2012. Hele E6-delen av prosjektet skal åpnes i desember i år. I 2014 gjenstår sluttføring av Ringveg nord og avsluttende arbeider på nordre del av E6.

Det er satt midler til prosjektet E6 Harran – Nes bru som ventes åpnet for trafikk i 2014. 

Innenfor investeringsrammen for E6 er det også satt av midler til bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Nedre Fiskumfoss – Fiskemelv og til bygging av midtrekkverk og gang- og sykkelveg på strekningen Mære – Vist. 

Jernbane

• Modernisering og elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

154 millioner kroner er foreslått til prosjektet dobbeltspor Hell – Værnes. Utskifting av Stjørdalselva bru fra 1900 inngår som en del av byggingen av dobbeltspor fra Hell stasjon og fram til Værnes. Det nye dobbeltsporet vil øke hastigheten og kapasiteten i togframføringen på Trønderbanen. Prosjektet legger også til rette for bedre utnyttelse av kapasiteten i Gevingåsen tunnel som ble åpnet i 2011. Prosjektet har også sammenheng med ombyggingen av Værnes holdeplass. Detaljplan og reguleringsplan ventes godkjent i oktober i år. Etter planen skal prosjektet tas i bruk i 2018, og det vil være ferdig i 2019. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme etter at reguleringsplanen for prosjektet er ferdig behandlet.

29 millioner kroner er foreslått til Værnes holdeplass. Midlene skal brukes for å bedre atkomsten for togreisende til og fra Værnes lufthavn. Utbyggingen skjer i sammenheng med utbyggingen av dobbeltsporet Hell – Værnes og Avinors ombygging av terminalen og utbygging av flyplassen.

Nordland

Veg

• E6 med tilknytninger 

100 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Helgeland nord. Midlene i 2014 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring av en 62 kilometer lang strekning mellom Korgen og Bolna, fordelt på 10 delstrekninger. På store deler av strekningen vil utbyggingen skje gjennom utviding av vegbredden, utretting av svinger og forsterking av bæreevnen i dagens vegtrasé. Prosjektet er ventet å gi en reduksjon i reisetid på om lag 11 minutter.

Til riksveg 80 Løding - Vikan er det avsatt 43 millioner kroner. Anleggsarbeidene tok til i 2011, og prosjektet åpnes for trafikk i november 2013. Det foreslåtte beløpet går til restarbeider og sluttoppgjør.

Innenfor den statlige rammen til ”E6 Trondheim – Fauske, med tilknytninger”, er det også lagt opp til midler til sluttfinansiering av prosjektet E6 Brenna – Kapskarmo og til å fullføre utbedringen av E12 Umskardtunnelen. Det er også satt av midler til å videreføre prosjektet E6 Kråkmofjellet nord.

I tillegg kan det bli aktuelt med bompenger til anleggsstart på prosjekter innenfor Bypakke Bodø, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging. 

I budsjettforslaget er det prioritert midler til å starte bygging av døgnhvileplass for tungtransporten ved E6 i Fauske.

• E6 Hålogalandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik 

520 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10-strekningen Trældal – Leirvik i Narvik kommune. Av dette beløpet forutsettes 55 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer ny veg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges ei ny hengebru over Rombaken med gang- og sykkelfelt over til Øyjord. På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra, der den knyttes til eksisterende E6/E10. Vegen bygges ut som tofelts veg med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking. Hengebrua over Rombaken vil få en samlet lengde på 1533 meter, med midtspenn på 1145 meter. Seilingshøyden blir 40 meter. I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel.

Hålogalandsbrua vil erstatte Rombaksbrua som hovedveg mellom Narvik og Bjerkvik. Dette fører til at E6 blir innkortet med 18 kilometer, slik at kjøretiden blir redusert med 15 – 20 minutter mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Anleggsarbeidene startet i februar i år. Skredsikringsprosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2014. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk i 2017, mot tidligere forutsatt i 2016.

• E10 Solbjørnneset – Hamnøy

Til skredsikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy i kommunene Flakstad og Moskenes er det foreslått å bevilge 320 millioner kroner. Prosjektet omfatter flere rasoverbygg på til sammen om lag 0,8 kilometer, brede grøfter og voller. På delstrekningen Akkarvikodden – Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, skal det bygges en tunnel på vel 1,4 kilometer. Prosjektet har nå en kostnadsramme på nær 850 millioner kroner. Anleggsarbeidene startet i september 2011, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2014.

• Riksveg 827

Innenfor investeringsrammen for riksveger er det satt av midler til utbedring av Brattlitunnelen på riksveg 827 i Tysfjord kommune.

• Moskenes ferjekai

I budsjettforslaget er det lagt opp til utbedring av innseiling og støttekai på Moskenes ferjeleie, på riksveg 80.

Jernbane

• Nordlandsbanen

10 millioner kroner er foreslått til etablering av en ny jernbaneholdeplass med parkeringsareal på Tverrlandet sørøst for Bodø. Holdeplassen skal etter planen bli ferdig i 2014, og den skal tas i bruk fra ruteomleggingen i desember 2014.

• Ofotbanen

For 2014 er det satt av i alt 308 millioner kroner til å videreføre tiltak for å øke kapasiteten på Ofotbanen. Disse tiltakene omfatter: Forsterking av strømforsyningen, forlenging av Bjørnfjell og Rombak kryssingsspor, tilrettelegging for Northland Resources AB på Fagerneslinja (mellom Narvik stasjon og Narvik containerhavn) og på Narvik containerhavn. 

Det er også satt midler til tilbakebetaling av tidligere forskudd fra LKAB/MTAS i forbindelse med bygging av Straumsnes kryssingsspor.

114 millioner kroner er foreslått til å forsterke strømforsyningen på Ofotbanen. Det er den planlagte økningen i godstrafikken som har ført til behov for en slik forsterking. Prosjektet omfatter utskifting av kraftledningen mellom Narvik og Bjørnefjell. I tillegg skal det anskaffes en midlertidig mobil omformer for kjørestrøm. Anleggsarbeidene starter i 2014, og ny fjernledning skal etter planen tas i bruk i 2015.

153 millioner kroner er foreslått til å videreføre anleggsarbeidene med kryssingsspor på Bjørnfjell og til å starte anleggsarbeidene med kryssingsspor på Rombak.    

Troms

Veg

• E 8

Innenfor den statlige rammen for riksveginvesteringer er det prioritert midler til midtrekkverk på E8 i Lavangsdalen. Det er også satt av midler til sentrumstiltak på E6 i Skibotn. 

• E6 Sørkjosfjellet

250 millioner kroner er foreslått bevilget til skredsikringsprosjektet E6 Sørjosfjellet i Nordreissa kommune. Prosjektet omfatter bygging av 2,3 kilometer ny veg i dagen og en 4,7 kilometer lang tunnel mellom Langslettkrysset og Sørkjosen. I tillegg inngår utbedring av om lag to kilometer veg sør-vestover fra Langslettkrysset. Den nye vegen vil korte inn E6 med 1,8 kilometer. Det er lagt opp til anleggsstart i oktober 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

• E6 Indre Nordnes - Skardalen 

Til skredsikringsprosjektet Sørkjosfjellet på strekningen Indre Nordnes – Skardalen i Kåfjord kommune er det foreslått å bevilge 50 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 8 kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet. Bygging av ei bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til dagens E6 er også deler av prosjektet. Utbyggingen vil føre til en innkorting av E6 med 9-10 kilometer og en reduksjon i kjøretiden med om lag 10 minutter. Prosjektet er nå beregnet å koste nær 840 millioner kroner. Det legges opp til anleggsstart høsten 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.  

Finnmark

Veg

• E6

264 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Halselv – Møllnes og er en del av utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av dagens veg på en om lag 12,9 kilometer lang strekning. I prosjektet inngår bygging av to tunneler, Kråkenestunnelen, med lengde 2440 meter og Storvikatunnelen med lengde 1200 meter. Ny veg betyr at E6 blir innkortet med om lag to kilometer. Det er lagt opp til anleggsstart høsten 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

Til prosjektet E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft er det foreslått 72 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør med entreprenører. Av dette beløpet vil 7 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet. 

Etablering av en kontrollstasjon på E6 ved Kvenvikmoen inngår også i investeringsrammen for 2014. 

• E105

Det er prioritert midler til sluttfinansiering av arbeidene på E105 Storskog – Elvenes. I tillegg er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E105 Rundvannet – Hesseng, som er første utbyggingsetappe av strekningen Elvenes – Hesseng.

• E69

Innenfor investeringsrammen er det satt av midler til å videreføre skredsikringsprosjektet E69 Ytre Sortevik, som ventes åpnet for trafikk i 2014.

Det er ellers satt av midler tiltak for å legge til rette for gående og syklende langs riksvegnettet i Finnmark, blant annet bygging av gang- og sykkelveg på riksveg 94 ved Kvalsund.