Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Går inn for Joint Strike Fighter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Utvidet versjon

Forsvarsministeren går inn for at dagens F-16 erstattes med nye kampfly av typen F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).

JSF er den eneste av de to kampfly-kandidatene som tilfredsstiller de krav til operativ evne som regjeringen har satt til Norges fremtidige kampfly. Anskaffelseskostnadene for JSF er i tillegg seks milliarder lavere enn for Gripen NG. Valget av JSF bygger på entydige faglige konklusjoner. I tillegg har ekstern kvalitetssikrer sluttet seg til de faglige anbefalingene og konkludert med at prosessen er gjennomført på en faglig og etisk forsvarlig måte.

- Kampfly er helt avgjørende for vår evne til å forsvare landet vårt og derfor er anskaffelsen av nye kampfly et viktig element i regjeringens Langtidsplan for Forsvaret, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Begge kandidatene har blitt vurdert i henhold til fire ulike trusselbilder, tre nasjonale og ett internasjonalt. De tre ulike nasjonale trusselbildene dreier seg blant annet om forsvar av landområder, suverenitetshevdelse i nordområdene og forsvar av befolkningsentra. Det internasjonale scenariet er det som tilsvarer NATOs fredsbevarende operasjoner. Dette er de samme trusselbildene som er lagt til grunn for Langtidsplanen for Forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- JSF oppfyller alle kravene i de fire trusselbildene, mens Gripen NG oppfyller kun kravene i det internasjonale trusselbildet. JSF vurderes til å være bedre enn Gripen NG innefor alle kampflyets hovedoppgaver – informasjonsinnhenting og overvåkning, samt bekjempe mål i luften, på bakken og havoverflaten, sier Strøm-Erichsen.

- En investering av denne størrelse gir gode muligheter for norsk industri. Regjeringen tok tidlig initiativ for å sikre mulighetene for norsk industri uansett hvilke av kandidatene som ble valgt og det ser vi resultater av i dag, sier forsvarsministeren.

Regjeringen legger til grunn at begge fly har vært mulige kandidater ut fra vår sikkerhetspolitiske orientering og behov. Nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid utvikles uavhengig av anskaffelsen av nytt norsk kampfly. Norges vilje og evne til å delta aktivt i oppbyggingen av dette samarbeidet ligger fast. Det gjelder også det bilaterale norsk-svenske sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet som videreføres på grunnlag av de to forsvarssjefenes fagmilitære innspill.

– Vi har gjennomført en åpen og grundig prosess og tilbyderne har gitt utrykk for at de har oppfattet dette som en reell og rettferdig konkurranse. Jeg vil gi honnør til måten både de amerikanske og svenske myndighetene, og leverandørene Lockheed Martin og SAAB, har opptrådt på i denne krevende prosessen, sier Strøm-Erichsen. 

Erstatning for F-16
Våre F-16 vil, med planlagte oppgraderinger, ha en forventet operativ levetid til 2016-2020. Den nylig vedtatte langtidsplanen for Forsvaret fastslår at kampfly er helt avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver i fremtiden. Kampflyvåpenet er den mest fleksible kapasiteten Forsvaret råder over, ikke minst hva angår nasjonal suverenitetshevdelse og krisehåndtering. En effektiv kampflykapasitet er en grunnleggende forutsetning for at Forsvaret skal kunne fungere i tråd med fastlagte ambisjoner, uten at risikoen for betydelige tap øker drastisk. Kampfly utgjør en av hjørnesteinene i vår moderne forsvarsstruktur og regjeringen vil derfor videreføre et moderne og effektiv kampflyvåpen.

Med bakgrunn i dette, etablerte regjeringen en reell konkurranse for å finne en erstatter for dagens F-16. Etter en omfattende prosess satt man til slutt igjen med to aktuelle kandidater – svenske Gripen NG og amerikanske JSF. Vurderingen av de to kampflykandidatene har skjedd langs tre akser: 1) oppfyllelse av de operative kravene; 2) anskaffelses- og levetidskostnader; og 3) industrielle muligheter.

Omfattende analyser og vurderinger
Regjeringen bestemte i desember 2007 at operativ kapasitet og kostnad for forsvaret skulle være viktigst ved vurdering av kampflykandidatene, men at også industrielle hensyn skulle være en del av totalvurderingen. Dette ble lagt til grunn for tilbudsforespørselen til kandidatene, samt analysene og vurderingene av de innkomne tilbudene.

De operative ytelsene er vurdert gjennom omfattende faglige analyser i regi av Kampflyprosjektet, ledet av Forsvarsdepartementet, Luftforsvarsstaben, Luftforsvarets utviklings- og kompetansesenter, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets forskningsinstitutt har vært fullt ut integrerte deltakere i prosjektet. Vurderingene er eksternt kvalitetssikret av Holte Consulting og Econ Pöyry, i tråd med det etablerte regimet i forbindelse med store statlige investeringer.

Operative krav
JSF tilfredsstiller de operative kravene som norske myndigheter har stilt. Forsvarsdepartementet har kommet frem til at Gripen NG ikke tilfredsstiller de norske kravene, og derfor ikke kan velges.

I den nylig vedtatte Langtidsplanen for Forsvaret, er ambisjonen for den fremtidige kampflykapasiteten beskrevet. Ambisjonen innebærer en kampflykapasitet med flerrollefunksjoner, som kan ivareta våre nasjonale oppgaver i hele konfliktspekteret, inkludert høyintensive stridshandlinger.

Kandidatene er vurdert opp mot denne ambisjonen. Vurderingene viser at desto vanskeligere løsningen av oppgaven i trusselbildene er, og desto høyere trusselnivået mot våre egne fly er, jo større blir forskjellen mellom kandidatene. JSF er vurdert til å kunne løse alle våre nasjonale trusselbilder. Dette er ikke tilfelle med Gripen NG Det er også benyttet et internasjonalt trusselbilde i vurderingen, et såkalt fredsbevarende scenarie, og det viser seg at begge kandidatene er i stand til å løse dette.

Det har også vært foretatt både en operativ ytelsesvurdering og en vur­dering av kandidatenes operative effekt i ulike oppdrag. Hovedkonklusjonen er at kandidaten JSF er den eneste kandidaten som tilfredsstiller de norske militærfaglige kravene til ny kampflykapasitet. Ekstern kvalitetssikrer støtter denne vurderingen. Det er spesielt innenfor områdene sensorkapasitet, mulighetene for å forbli uoppdaget og elektronisk krigføring JSF er bedre enn Gripen NG. 

Kostnader
JSF har lavere anskaffelses- og levetidskostnader enn Gripen NG. For JSF er anskaffelseskostnadene identifisert til å være cirka 18 milliarder 2008-kroner for 48 fly. Levetidskostnadene for JSF (fly, våpen, logistikkløsning, infrastruktur og drift), i et 30-års levetidsperspektiv, er identifisert til å være 145 milliarder 2008-kroner.

SAABs Gripen NG er vurdert til å ha høyere anskaffelses- og levetidskostnader enn JSF. For Gripen NG ville anskaffelseskostnadene ha beløpt seg til cirka 24 milliarder 2008-kroner for 48 fly. 20 av 24 milliarder 2008-kroner er fastpris gitt i tilbudet fra svenske myndigheter. De resterende 4 milliarder 2008-kronene for Gripen NG utgjøres av investeringer i helt nødvendig utstyr for at kandidaten skal være et multirollekampfly i henhold til NATOs krav og standarder. Dette utstyret er beskrevet i tilbudet fra svenske myndigheter, og delvis prissatt. Kostnaden for JSF inkluderer dette utstyret.

Analysen av levetidskostnadene for Gripen NG viser at et kostnadsbilde for de identifiserbare kostnadselementene er 20-30 milliarder kroner dyrere enn JSF i et 30-års levetidsperspektiv.

Veien videre
Regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon knyttet til anskaffelse av nye kampfly for Stortinget før jul. Spørsmål knyttet til antall fly, kostnadsramme, finansiering og forhandlingsopplegg vil bli behandlet i proposisjonen.

Statsministeren og forsvarsministeren presenterer kjøp av nye kampfly. Foto: Erik Andreas Drabløs, Forsvarets mediesenter
Forsvarsministeren går inn for at dagens F-16 erstattes med nye kampfly av typen F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF). Forsvarsministeren og statsministeren på pressekonferansen torsdag. Foto: Erik Andreas Drabløs, Forsvarets mediesenter.