Historisk arkiv

Sima – Samnanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kraftforsyningen til bergensregionen er uakseptabel. Regjeringen mener det er helt nødvendig å styrke forsyningssikkerheten for strøm til regionen. Derfor ga Olje- og energidepartementet konsesjon til utbygging av kraftlinjen Sima – Samnanger den 2. juli.

- Regjeringen tar på alvor det sterke ønsket om ytterligere å redusere inngrepene, sier statsminister Jens Stoltenberg. - Derfor ber regjeringen om en ny gjennomgang av sjøkabelalternativet. Samtidig inviteres kommunene til å diskutere den endelige utformingen av den vedtatte traseen. I mellomtiden begrenser vi den fysiske anleggsaktiviteten til det som er felles for både den vedtatte linjen og en eventuell sjøkabel.

Dette presenterte statsminister Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen for ordførere fra Hordaland i et møte på Statsministerens kontor i dag.

- Å sikre nok kraft til all virksomhet i bergensregionen har vært avgjørende for min beslutning om å bygge kraftledningen mellom Sima og Samnanger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Anleggsvirksomheten vil derfor fortsette med sikte på ferdigstillelse av kraftledningen i 2012.

- På bakgrunn av det sterke ønsket som har framkommet i sommer om en fornyet gjennomgang av sjøkabelalternativet, vil jeg sørge for en gjennomgang ved eksterne eksperter på kraftframføring, kraftsystemer og samfunnsøkonomi. De skal gjennomgå de forsyningsmessige sidene ved en sjøkabel på kort og lang sikt innen 1. februar 2011, sier Riis-Johansen.

Det vil bli vurdert hvordan en slik kabel vil kunne passe inn i kraftforsyningssystemet, samt de samfunnsøkonomiske virkningene ved bruk av sjøkabel. Berørte kommuner og instanser involveres i arbeidet.

Konsesjonen som ble gitt 2. juli, ligger fast. Statnett kan gå videre med grunnerverv. Fram til sjøkabelalternativet er vurdert på nytt, videreføres anleggsarbeidet ved at de fysiske inngrepene som er felles for luftspenn og sjøkabel, gjennomføres først. Det skal ikke gjennomføres fysiske tiltak utover det som er felles for de to traseene.