Historisk arkiv

Krav til bedre og raskere kreftbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Pasienter med kreft skal ikke måtte vente unødvendig lenge på utredning og behandling og risikere at sykdommen utvikler seg i mellomtiden, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Pasienter med kreft skal ikke måtte vente unødvendig lenge på utredning og behandling og risikere at sykdommen utvikler seg i mellomtiden. Vi setter nå krav til at det skal gå maksimalt 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisningen til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter. Vi skal følge med på at sykehusene leverer, sier statsminister Jens Stoltenberg. 

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helsedepartementet utarbeidet frister for utredning og behandling av kreft. Tiden fra henvisning er mottatt til  behandling i form av operasjon, cellegift og/eller stråling bør med de nye fristene være under 20 virkedager for de fleste pasientene.

Tidsfristene skal legges til grunn  for helseforetakenes organisering og logistikk, og er et budskap om hva pasienter med kreft generelt bør forvente av ventetid for de ulike ledd i helsehjelpen. Årsaker til avvik fra fristene bør dokumenters i pasientjournalen.

Av faglige grunner vil det være noen pasienter det ikke er mulig å utrede ferdig innen fristen som er satt for oppstart av første behandling. Dette kan for eksempel skyldes en komplisert sykdom som trenger tilleggsundersøkelser utover det normale. Målet er likevel at minst 80 % av pasientene skal få hjelp innenfor disse fristene.

Det er også fastsatt frister for øvrige deler av pasientforløpet.

  •         Vurdering av henvisning: 5 virkedager
  •         Oppstart utredning: 10 virkedager

Regjeringen har startet med å måle hvor raskt kreftbehandling kommer i gang. Nylig offentliggjore helseministeren middelverdiene på hvert sykehus for tid fra henvisning til behandlingstart for brystkreft som var 24 dager, tykktarmskreft 23 dager og lungekreft 41 dager. Regjeringen skal fortsette å måle dette slik at sykehusene blir bedre, og som et bidrag til å følge opp at behandlingstidene er innenfor anbefalingene.

- Regjeringen styrker og videreutvikler arbeidet med måling av kvalitet på behandlingen i norsk helsetjeneste, og offentliggjør resultatene. Åpenhet og informasjon om kvaliteten på helsetilbudet er viktig for at brukerne skal kunne gjøre gode valg. Vi har allerede offentliggjort mange viktige kvalitetsmål, og vil følge opp i løpet av året med blant annet overlevelsestall for kreft fordelt på hvert enkelt helseforetak, sier Stoltenberg.

Flere overlever kreft
Kreftregisteret vil neste uke offentliggjøre alle overlevelsestallene for kreft for 2009. De nye tallene for overlevelse for flere store kreftgrupper er positive og viser at 5-årsoverlevelsen både ved brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft og lungekreft i Norge har økt betydelig både for kvinner og menn.

- Dette er gode nyheter og viser at systematisk satsning på diagnostikk, ny behandling og screening gir resultater, sier Stoltenberg.

Sammenligning av perioden 2000-2004 med 2005-2009 viser at  fem års overlevelse økte fra 85 % til 88 % for brystkreft, fra 79 % til 87 % for prostatakreft og fra 63 % til 66 % for endetarmskreft for kvinner og 57 % til 63 % for menn. Tykktarmskreft viste samme gode utvikling fra 57 % til 62 % for kvinner og 54 % til 60 % for menn. Lungekreft viser en forbedring fra 13 % til 15 % for kvinner, og 9 % til 12 % for menn.

Overlevelsen etter kreftsykdom hos barn har også vist en gledelig økning, og Norge har sammen med de andre nordiske land de beste resultater i verden.  Overlevelsen 5 år etter kreftsykdom i denne gruppen har økt fra 72 % på 80-tallet til over 85 % nå.

Samtidig viser tallene at antall krefttilfeller fortsatt øker; det er registrert 27 520 nye krefttilfeller i 2009, mens det var 27 120 i 2008. Nær 50 prosent av alle krefttilfellene rammer mennesker over 70 år (90 prosent av alle krefttilfellene rammer mennesker over 50 år). Ved utgangen av 2009 levde 199.170 personer i Norge med minst en tidligere kreftdiagnose.

                                                    ***

VEDLEGG:
Store og viktige saker fra regjeringen første halvår 2011
Pressemateriale ved statsministerens halvårlige pressekonferanse 24. juni 2011