Historisk arkiv

Rapport fra Riksrevisjonen om atomsamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er svært positivt at Riksrevisjonens rapport understøtter våre egne konklusjoner om at atomsikkerhetssamarbeidet med Russland har gjort Norge tryggere, sier statssekretær Erik Lahnstein.

- Det er svært positivt at Riksrevisjonens rapport understøtter våre egne konklusjoner om at atomsikkerhetssamarbeidet med Russland har gjort Norge tryggere. Arbeidet er i all hovedsak gjennomført som planlagt. Det har bidratt til å redusere risikoen for ulykker, radioaktiv forurensning og at radioaktive kilder skal komme på avveie, sier statssekretær Erik Lahnstein.

Tirsdag 11. mai la Riksrevisjonen fram sin rapport om det norske atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. Den viser at samarbeidet har gitt gode resultater og at midlene har blitt brukt i henhold til intensjonene. Kontrollrutinene kan imidlertid bli enda bedre.

- Vi er fornøyde med at Riksrevisjonens undersøkelse understreker at atomsikkerhetssamarbeidet med Russland er på rett spor, og at vi kan vise til gode resultater. Vi er glade for at undersøkelsen ikke har påvist misligheter i prosjektsamarbeidet. Det er viktig for oss å sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av midlene som står til rådighet i dette arbeidet. Vi vil benytte resultatene i denne evalueringen til ytterligere å styrke våre forvaltningsrutiner. Den oppfølgingen som er avtalt mellom den norske og den russiske riksrevisjonen vil være et verdifullt bidrag til dette, sier statssekretær Lahnstein.

Riksrevisjonens analyse har blitt gjennomført som del av en norsk-russisk parallellrevisjon. Dette revisjonssamarbeidet har gitt en ny dimensjon til det norsk-russiske forholdet. Både rapporten og samarbeidet mellom riksrevisjonene vil bidra til å styrke forvaltningen og det faglige samarbeidet.

Det er fortsatt er betydelig risiko for radioaktiv forurensing fra kilder i Nordvest-Russland. Det er fortsatt uavklarte spørsmål og utfordringer i atomsikkerhetsarbeidet. Eksempler på slike utfordringer er langtidslagring av radioaktivt avfall, håndtering av annet miljøfarlig avfall knyttet til atomsikkerhetsprosjektene og fremtidig bruk av anlegget i Andrejevbukta.
Dette viser at samarbeidet bør fortsette, noe som regjeringen slår fast i St. meld. 11 (2009-10), Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene.

- Atomsikkerhet i nord er en viktig prioritering i vårt samarbeid med Russland. Samarbeidet er i stadig utvikling. Det prioriteres høyt også fra russisk side. Russisk eierskap og egeninnsats bidrar nå i betydelig grad til å bringe arbeidet fremover. Sammenlignet med situasjonen i 1995, da vi ikke kjente det fulle omfanget av atomutfordringene i Nordvest-Russland og heller ikke hadde tilgang til de aktuelle områdene, har vi i dag langt bedre forutsetninger for å gjennomføre tiltak målrettet og effektivt, sier Lahnstein.

Utenriksdepartementet har hatt tett kontakt med Riksrevisjonen gjennom hele revisjonsprosessen og har kommet med innspill til rapporten. En del av departementets innspill reflekteres i Dokument 3:9, der også utenriksministerens svar på rapporten framgår i sin helhet (se side 18).

Les pressemelding og rapporten fra Riksrevisjonen.