Historisk arkiv

Bistanden øker med 2,2 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vil øke bistanden til 20,75 milliarder kroner i 2007. Bistanden er beregnet til å utgjøre et historisk høyt nivå: 0,97 prosent av anslaget for Norges bruttonasjonalinntekt. (06.10.06)

Pressemelding

Nr.: 119/06
Dato: 06.10.06

Bistanden øker med 2,2 milliarder kroner

Regjeringen vil øke bistanden til et historisk høyt nivå på 20,75 milliarder kroner i 2007. Bistanden er beregnet til å utgjøre 0,97 prosent av anslaget for Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). Regjeringens politiske profil på bistandsbudsjettet utgjør fem prioriterte innsatsområder. I tillegg foreslår Regjeringen en sterkere innsats mot barnedødelighet og økt bistand til Afrika.

840 mill. kr. mer til fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand

Regjeringen ønsker at Norge skal være en betydelig fredsnasjon og bidragsyter på det humanitære og menneskerettslige området. Norges internasjonale innsats for fred og forsoning vil bli trappet opp. FNs fredsbyggende rolle vil bli styrket, blant annet gjennom økt støtte til FNs fredsbyggingsfond. Regjeringen vil støtte opp om fortsatte reformer på det humanitære området, og vil øke bidraget til FNs nødhjelpsfond (CERF). Den humanitære bistanden skal også brukes til å støtte opp under freds- og forsoningsarbeidet. Innsatsen for å forebygge humanitære kriser skal styrkes. Regjeringen legger opp til fortsatt omfattende humanitær innsats i Midtøsten, Sudan, Sentral-Afrika, Afrikas Horn, Afghanistan og Sri Lanka.

390 mill. kr. mer til innsats for kvinner og likestilling

Regjeringen følger opp ambisjonene i Soria Moria-erklæringen med å gjøre kvinner og likestilling til en av søylene i utviklingssamarbeidet. Av de nye midlene skal 200 millioner kroner gå til en særskilt bevilgning for å fremme kvinners rettigheter og muligheter i tråd med FNs kvinnekonvensjon. Målrettede tiltak for kvinner og likestilling vil følges opp med styrket og målbar integrering av dette hensynet i alle deler av utviklingspolitikken. Regjeringen arbeider med en egen handlingsplan for kvinne- og likestillingsrettet utviklingssamarbeid.

Regjeringen følger i budsjettforslaget opp sin handlingsplan for å gjennomføre FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om å bedre kvinners situasjon i krig og konflikt, og arbeide for å sikre kvinners rettigheter og deltakelse i freds- og forsoningsprosesser .Regjeringen vil bevilge 130 millioner kroner til oppfølging av handlingsplanen og andre tiltak for å fremme kvinners rettigheter og deltakelse i fredsprosesser og humanitær innsats.

355 mill. kr. mer til miljø og bærekraftig utvikling

Regjeringens mål er at Norge skal bli ledende på miljørettet utviklingssamarbeid. Regjeringen vil øke innsatsen med 355 millioner kroner i 2007 for å følge opp Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid. Forvaltning, bruk og bevaring av naturressurser og biologisk mangfold vil bli særlig prioritert. Samarbeidet med FN skal styrkes med 70 millioner kroner. Regjeringen har samtidig tatt initiativ til å utvikle et strategisk partnerskap med norske miljøorganisasjoner for å styrke miljøbevegelsen i de utviklingslandene Norge samarbeider med.

310 mill. kr. mer til bedre styresett og kamp mot korrupsjon

Regjeringen vil bidra til å bygge sterke og demokratiske stater som har både evne og vilje til å bekjempe fattigdom. Den direkte støtten til statsbudsjettet til enkelte utvalgte land vil øke, og det vil bli tatt initiativ til mer langsiktig støtte til statsbygging i sårbare stater som Burundi, Afghanistan og Nepal. Det vil også bli etablert et samarbeid med Bolivia. Regjeringen vil gjøre mer for å bekjempe korrupsjon, både når det gjelder å forebygge, avdekke og etterforske korrupsjon. Blant annet vil Regjeringen sette av mer penger til samarbeidet mellom den norske Riksrevisjonen og revisjonen i utvalgte land, til FN og til utviklingsbankenes felles arbeid mot korrupsjon.

270 mill. kr. i økt bistand innenfor olje og energi

Regjeringen vil gjøre mer på områder hvor Norge har spesielle forutsetninger for å bidra med kompetanse og erfaring. Regjeringen foreslår å sette av 90 millioner kroner til faglig olje- og energisamarbeid i 2007. Dette er en økning på 40 millioner kroner fra 2006. Mange utviklingsland trenger mer stabil og miljøvennlig tilgang på elektrisitet, både for å bedre befolkningens levekår og som grunnlag for næringsutvikling og sysselsetting. Regjeringen legger derfor også opp til en betydelig satsing på vannkraft og elektrifisering.

Sterkere innsats mot barnedødelighet

Regjeringen har tatt på seg et spesielt ansvar for å følge opp FNs tusenårsmål nr. 4 om å redusere barnedødeligheten. I budsjettet foreslår Regjeringen å sette av 300 millioner kroner til dette arbeidet. Norge har nylig inngått et samarbeid med India om å redusere barnedødeligheten. Satsingen kommer i tillegg til en bevilgning på 500 millioner kroner til det globale vaksineinitiativet GAVI, som vil komme spesielt barn til gode.

Bistanden til Afrika trappes ytterligere opp

Regjeringen vil følge opp det internasjonale målet om å doble bistanden til Afrika fra 2005 fram til 2010. Den øremerkede langsiktige bistanden til Afrika foreslås økt med 330 millioner kroner. Dette betyr at bevilgningen har økt fra 2 milliarder kroner i 2005 til 2,7 milliarder kroner i 2007. Den økte støtten vil fordele seg på de prioriterte satsingsområdene.