Historisk arkiv

Norge dokumenterer kontinentalsokkelens utstrekning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge la mandag frem i New York dokumentasjon på utstrekningen av norsk kontinentalsokkel i våre nærområder. - Dette er en historisk dag for norsk nordområdepolitikk. Vi legger grunnlaget for den endelige avklaring av hvor langt ut kyststatens myndighet og ansvar over havbunnen strekker seg, sier utenriksminister Støre. (27.11.06)

Pressemelding

Nr.: 153/06
Dato: 27.11.06

Norge dokumenterer kontinentalsokkelens utstrekning

Norge la i dag frem i New York dokumentasjon på utstrekningen av norsk kontinentalsokkel i våre nærområder. Dette skjer i samsvar med våre internasjonale forpliktelser. Formålet er å avklare kontinentalsokkelens yttergrense mot de store havdyp, som er internasjonalt område. I tillegg til kontinentalsokkelen som også dekkes av våre 200 milssoner, dokumenterer Norge at den videre forlengelse omfatter områder på til sammen nærmere 250.000 kvadratkilometer i Norskehavet, Barentshavet og Polhavet.

- Dette er en historisk dag for norsk nordområdepolitikk. Vi legger grunnlaget for den endelige avklaring av hvor langt ut kyststatens myndighet og ansvar over havbunnen strekker seg. Derfor er dette et viktig bidrag til regjeringens arbeid for å skape klare og forutsigbare rammevilkår for aktiviteten i nordområdene. Gjennomføringen av den internasjonale havrettens regler er også viktig i et bredere internasjonalt perspektiv, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norges dokumentasjon er nå lagt fram for den internasjonale kommisjon for kontinentalsokkelens yttergrenser. Denne er etablert og arbeider på grunnlag av reglene i FNs havrettskonvensjon av 1982, som Norge formelt ble bundet av i 1996. I henhold til denne har kyststater ikke behov for å dokumentere kontinentalsokkel ut til 200 nautiske mil. Men en rekke stater, herunder Norge, har sokkel som strekker seg lenger ut i henhold til kriterier fastsatt i konvensjonen. Disse statene må innen en frist på ti år sende inn tekniske og vitenskapelige bevis for den faktiske utstrekningen til Kommisjonen. Denne vurderer så dokumentasjonen og anbefaler hvordan sokkelens yttergrense endelig skal fastsettes. Kommisjonens arbeid berører ikke utestående spørsmål i tilknytning til delelinjer mellom naboland, som må løses gjennom forhandlinger dem imellom. Fremleggelsen av de norske data for kommisjonen skjer i nært samarbeid med våre naboland.