Historisk arkiv

Stortingsmelding om nedrustning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen la 30. mai frem en stortingsmelding om de samlede utfordringer på rustningskontrollområdet, samt norske holdninger og initiativer på dette området. Det er første gang siden Den kalde krigens slutt at Stortinget får seg forelagt en egen melding om disse sakene.

Regjeringen la i dag 30. mai frem en stortingsmelding om de samlede utfordringer på rustningskontrollområdet, samt norske holdninger og initiativer på dette området. Det er første gang siden Den kalde krigens slutt at Stortinget får seg forelagt en egen melding om disse sakene.

- Utfordringene innen rustningskontroll er store, både på det kjernefysiske og det konvensjonelle området. Antallet kjernevåpenstater har økt siden Den kalde krigens slutt. Nye land og grupperinger, deriblant terrororganisasjoner, ønsker å skaffe seg slike våpen. Bruken av sivil kjernefysisk teknologi øker. Slik teknologi kan også anvendes for å utvikle kjernefysiske våpen. Vi ser tendenser til økt spenning og opprustning internasjonalt. I stortingsmeldingen skisserer Regjeringen tiltak for å møte disse alvorlige utfordringene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Ukontrollert bruk og omsetning også av mindre konvensjonelle våpen er i dag en trussel mot fredsbygging, konfliktløsning og utvikling. Regjeringen vil arbeide for å underlegge handel og omsetning av slike våpen sterkere internasjonal regulering, sier utenriksministeren.

- Vi vil styrke Norges internasjonale pådriverrolle for rustningskontroll og nedrustning, både med hensyn til kjernefysiske våpen, andre masseødeleggelsesvåpen og konvensjonelle våpen. Til grunn for Regjeringens politikk ligger visjonen om en kjernevåpenfri verden, slik dette er reflektert i Soria Moria-erklæringen, sier utenriksministeren.

- Regjeringen er også særlig opptatt av at konvensjonelle våpentyper som har uakseptable humanitære konsekvenser skal bli tatt ut av bruk. Minekonvensjonen og dagens vedtak om et internasjonalt forbud mot klasevåpen er eksempler på dette, sier utenriksminister Støre.