Historisk arkiv

- Setter ambisiøse mål for nordområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Gjennom Nordområdemeldingen setter regjeringen ambisiøse mål for hvordan nordområdesatsingen skal drives fremover de neste 20-30 årene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Gjennom Nordområdemeldingen setter regjeringen ambisiøse mål for hvordan nordområdesatsingen skal drives fremover de neste 20-30 årene. Fokus er på utenrikspolitikken, i tillegg legges det vekt på hvordan nordområdepolitikken skal bidra til arbeid og verdiskaping over hele landet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Fra lansering av nordområdemeldingen i Bodø 18.11.2011 (Utenriksdepartementet / Marte Kopstad)

Regjeringen legger i dag fram sin stortingsmelding om nordområdepolitikken Nordområdene – visjoner og virkemidler.

- Vi skal sikre fortsatt fred og stabilitet i nordområdene. Vi vil bidra til en bærekraftig forvaltning av ressursene. Vi skal styrke det internasjonale samarbeidet og den internasjonale rettsorden som er avgjørende for all satsing i nord.

- De siste seks årene har vi vist at handling følger ord. Fra delelinje med Russland til satsing på kunnskap, fiskeri, energi, nye næringer og et aktivt nordområdediplomati. Nå ser vi fremover og legger frem en forpliktende strategi og konkrete tiltak for nye satsinger, sier utenriksminister Støre.

Meldingen avklarer strategiske valg for nordområdepolitikken, redegjør for oppnådde resultater og presenterer en rekke prioriterte satsinger. I meldingen varsler regjeringen blant annet å anskaffe et nytt isgående forskningsfartøy, bygge ny grensestasjon på Storskog, sikre visumlettelser overfor Russland, igangsette overvåkingssystem av havområdene (BarentsWatch) og opprette et eget såkornfond basert i Nord-Norge. Bevilgningene vil komme i de årlige statsbudsjettene.

- Det har skjedd mer i nord enn vi kunne forvente da Stoltenberg-regjeringen pekte ut nordområdene som sin viktigste prioritet i utenrikspolitikken. Samarbeidet med Russland, avklaring av Norges grenser til havs og kontinentalsokkelens utstrekning samt forankring av det arktiske samarbeidet med sekretariat i Tromsø, har vi nådd viktige utenrikspolitiske mål. Dette legger grunnlaget for å videreutvikle næringsvirksomhet og verdiskaping på land og i havet, sier utenriksministeren.

- Med Barentshavet som ny energiregion i Europa, gode utsikter for mineralutvinning i nord, økt skipsfart i nordlige og arktiske farvann står vi foran et spennende kapittel i Nord-Norges og Norges historie, sier Støre.


I stortingsmeldingen understreker regjeringen at nordområdesatsingen er en nasjonal strategi, som involverer alle departementer og som bygger på et bredt samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

– Dette er et generasjonsprosjekt, en nasjonal satsing hvor miljøer over hele landet skal trekkes med, sier Støre. 

Les stortingsmeldingen her

Følg presentasjonen av stortingsmeldingen fra Universitetet i Nordland, Bodø her.