Historisk arkiv

Tidenes største samarbeidsavtale mellom Norge og Romania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Romania og Norge har inngått den største samarbeidsavtalen noensinne. Gjennom en ny runde med EØS-midler er det satt av rundt 2,3 milliarder kroner til Romania. Styrking av justissektoren i Romania og bedring av romfolkets situasjon er prioritert.

– Kontakten og samarbeidet mellom Norge og Romania er godt. Den nye runden med EØS-midler vil styrke dette ytterligere på mange områder, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Romania har store utfordringer innen justissektoren. Derfor er det prioritert å støtte tiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel. EØS-midlene skal også bidra til å styrke domstolene og rettsvesenet i tillegg til å heve standarden i rumensk kriminalomsorg. Tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner får også støtte. Politidirektoratet, Domstolsadministrasjonen og Kriminalomsorgen kommer til å delta i dette samarbeidet. Europarådet er også engasjert. I alt er det satt av rundt 200 millioner kroner til denne sektoren.

Det har vært en økende norsk interesse for å investere i Romania. Norsk næringsliv har gode muligheter til å samarbeide med rumenske partnere gjennom et eget program for grønn innovasjon. Støtten skal blant annet bidra til å realisere forretningsideer og næringsutvikling basert på miljøteknologi. I alt er det satt av rundt 180 millioner kroner til programmet. I tillegg er det satt av ca. 110 millioner kroner til et eget program innen maritim sektor. Begge programmene administreres av Innovasjon Norge.

Romfolket utgjør en stor minoritet i Romania. EØS-midlene skal bidra til å bedre deres situasjon gjennom flere ulike tiltak. Et eget program for barn og unge i faresonen skal rette innsatsen mot de regionene hvor romfolket utgjør en stor andel av befolkningen. Rundt 170 millioner kroner er satt av til prosjekter for å bidra til mindre diskriminering, bedre integrering og utjevning av forskjeller. Europarådet vil være en sentral samarbeidspartner. I tillegg er det enighet om at 10 prosent av støtten innenfor andre relevante sektorer skal gå til tiltak for å bedre romfolkets kår.

Fondet for frivillige organisasjoner er på 225 millioner kroner. Formålet er å styrke kapasiteten i det sivile samfunn i Romania og frivillige organisasjoners deltakelse i samfunnsutviklingen. Det skal tas spesielt hensyn til prosjekter for barn og ungdom, sårbare grupper og minoriteter inkludert romfolket.

– Det er en stor norsk interesse for å utvide samarbeidet med Romania. Det er gledelig å se at dette er gjensidig, sier statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet. Hun undertegnet avtalen i Bucureşti sammen med den rumenske Europa-ministeren Leonard Orban i ettermiddag.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Støtten skal også styrke samarbeidet og kontakten mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene utgjør rundt 14 milliarder kroner for perioden 2009-14. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.