Historisk arkiv

Noreg styrkar kontrollen med bistandspengar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

For å hindre misbruk av bistandsmidlar, skal det stillast strengare krav til korleis internasjonale organisasjonar forvaltar tilskota frå Noreg. Eit av tiltaka er å doble talet på stikkprøver av korleis samarbeidspartnarane brukar norske pengar.

For å hindre misbruk av bistandsmidlar, skal det stillast strengare krav til korleis internasjonale organisasjonar forvaltar tilskota frå Noreg. Eit av tiltaka er å doble talet på stikkprøver av korleis samarbeidspartnarane brukar norske pengar.

- Korrupsjon og annan misbruk av bistandspengar er ran frå fattige menneske. Noreg har blant dei aller beste og strengaste kontrollsystema i verda for å førebygge korrupsjon. No vil vi gjera dette endå betre, seier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Utanriksdepartementet praktiserer nulltoleranse for korrupsjon. Sentral kontrollenhet ble oppretta i 2007 nettopp for å avdekke korrupsjon og anna misbruk av midlar.

Sidan den gong har UD fått igjen 35,3 millionar kroner. Sentral kontrollenhet i UD gjennomfører i dag stikkprøver av samarbeidspartnarar som mottar norske pengar. Desse kontrollane skal doblast frå neste år.

- Vi vil stille strengare krav til internasjonale organisasjonar.  Noreg skal også sikrast betre mogelegheit for kontroll, og rett til at misbrukte bistandsmidlar blir betalte tilbake.  Dette skal inn i rammeavtalene med dei viktigaste FN-organisasjonane. Vi vil krevje informasjonsutveksling og samarbeid med alle multilaterale organisasjonar som mottar betydeleg støtte frå oss, seier Holmås.  

Også samarbeidet med dei frivillige organisasjonane skal styrkast. Nulltoleranse for korrupsjon gjeld også desse organisasjonane. UD skal jobbe tettare saman med dei i arbeidet mot korrupsjon, mellom anna gje ekstra støtte til gjennomføring av spesialrevisjon.

Dei nye tiltaka er vedlagt.