Historisk arkiv

Norge støtter Afrika i å få rettferdige kontrakter med internasjonale selskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge vil bidra til å gjøre Afrikas «ressursforbannelse» om til en «ressursvelsignelse» gjennom å få på plass bedre kontraktsvilkår med internasjonale selskaper, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

- Norge vil bidra til å gjøre Afrikas «ressursforbannelse» om til en «ressursvelsignelse» gjennom å få på plass bedre kontraktsvilkår med internasjonale selskaper, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Mange utviklingsland er rike på naturressurser, mens befolkningen forblir lutfattig. Én av årsakene, er at internasjonale selskaper har inngått urimelige kontrakter med nasjonale myndigheter om utnyttelse av naturressurser som mineraler, olje og gass. I kjølvannet kommer konflikter og fortsatt fattigdom.

President i Den afrikanske utviklingsbanken, Donald Kaberuka og utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås i Oslo 29.08.13
President i Den afrikanske utviklingsbanken, Donald Kaberuka og utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås i Oslo 29.08.13 (Astrid Sehl/Utenriksdepartementet)

Holmås møtte presidenten i Afrikabanken, Donald Kaberuka, i Oslo denne uken for å inngå en ny avtale om støtte på 30 millioner kroner over en periode på to år, for å styrke afrikanske lands forhandlingsevne. Arbeidet foregår gjennom «African Legal Support Facility», som Afrikabanken har bidratt til å etablere, og som gir juridisk støtte til kontraktsinngåelse og tvistemål mellom internasjonale selskaper og afrikanske myndigheter.

- Målet er at utviklingslandene skal styrke egne inntekter og økonomi, slik at de kan bruke mer penger på fattigdomsbekjempelse og samfunnsutvikling og på sikt klare seg uten bistand. Dette arbeidet bidrar også til å få mer økonomisk åpenhet omkring kontraktsforhold. Det er viktig for å kunne avdekke og stanse ulovlig kapitalflyt. Årlig forsvinner ti ganger mer penger ut av utviklingsland på ulovlig vis, enn hva som kommer inn i form av bistand, understreker Holmås.

I mange utviklingsland ble utvinningsindustrien privatisert på slutten av 90-tallet, da råvareprisene var lave. Siden har realprisen steget med flere hundre prosent, mens mange av avtalene har klausuler om lave skatter og avgifter flere år frem i tid, selv om råvareprisene stiger. Mens myndigheter i mange afrikanske land mangler nødvendig juridisk kompetanse, stiller flernasjonale selskaper med eksperter på skatterett og forretningsjuss. Denne ubalansen jobber ALSF nå med å rette opp.