Historisk arkiv

Rapporter fra EU-delegasjonen 2010

- EU må få ny lov om dyrevelferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Europaparlamentet diskuterte dyrevelferd da de sist møttes i Strasbourg. EU må få en ny generell lov om dyrevelferd og fellesskapet må være villige til å betale for god dyrevelferd. Det må heller ikke være mulig å skaffe seg konkurransemessige fortrinn ved å gå på akkord med bestemmelsene. Det understreket Europaparlamentets saksordfører Marit Paulsen. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

Dyrevelferd var blant sakene som sto på agendaen da Europaparlamentet  møttes i Strasbourg nylig.  Animal Welfare Action Plan (AWAP) og forslaget til parlamentsuttalelse ble diskutert. Saksordfører for forslaget er Marit Paulsen. I mars ble AWAP diskutert i Europaparlamentets jordbruks- og bygdeutviklingskomité. EU-delegasjonens matråd Steinar Svanemyr rapporterer:

Forslaget inneholder mange spennende elementer. For egen del har jeg merket meg følgende hovedproblemstillinger:

Store ambisjoner
Jordbrukskomiteen i Europaparlamentet uttrykker store ambisjoner med henhold til EU-politikk for en god dyrevelferd, samtidig som det pekes på at dette bidrar til å svekke europeiske produsenters konkurransekraft på pris i det globale markedet.

Med utgangspunkt blant annet i traktaten legges det filosofisk-etiske grunnlaget for en god dyrevelferd. Dyrene som sansende vesen og god dyrevelferd som en målestokk for vår humanisme, er ord som blir brukt.

Det pekes også på nye, konkrete tiltak og bestemmelser som kan bedre dyrevelferd, som for eksempel satellittovervåking av dyretransporter, bedre forhold på dyr i fangenskap, Zoologiske hager m.m.

Videre skal det legges på mer vekt forskning, kompetanse- og referansesentra, avl  og  hensynet til forsøksdyr.

Konkurransekraften i det globale og lokale markedet
Komiteen peker på at EU allerede har ett av verdens strengeste regelverk. En ytterligere styrking av dyrevelferden vil øke kostnadene for europeiske bønder og bidra til en tilsvarende svekkelse av konkurransen i det globale markedet.

På det indre markedet konstaterer komiteen at konsumentene (enda) ikke er villig til å betale for de økte kostnader som en bedre dyrevelferd vil medføre. Videre påpekes at kjedemakt og ”nye” fordelingsmekanismer i markedet medfører en konkurransemessig svekkelse av produksjoner som legger mer vekt på dyrevelferd.

Tiltak
Jordbrukskomiteen peker på en rekke tiltak som kan styrke dyrevelferden i Europa, herunder
- Sørge for en bedre etterlevelse av allerede eksisterende regelverk, særlig for gris og fjørfe
- Forbud mot omsetning av egg fra produksjoner hvor reglene for dyrevelferd ikke blir fulgt
- Tillate innføring av frivillige merkeordninger 
- Innføre incentiver for å unngå lange transporter av avls- og slaktedyr
- Handelsavtaler må bringe inn dyrevelferd
- WTO/Doha: Dyrevelferd må bringes inn i forhandlingene under Non-trade-related concerns
- Neste CAP-reform (reform av EUs felles landbrukspolitikk), CAP 2013, må ta inn incentiver og premieringssystemer som kompenserer for økte kostnader til bedre dyrevelferd

Bedring av dyrevelferd vs. svekket konkurranseevne
Jordbrukskomiteen ber om at :
- Kommisjonen fremmer en revidert AWAP for 2011-2015
- Kommisjonen fremmer en General Welfare Law i løpet av 2014

Det er interessant å observere at Komiteen synes å være tilfreds med utviklingen som eksisterende AWAP har medført, og den kritiserer Kommisjonen direkte bare på ett punkt, nemlig mangel på en kommunikasjonsstrategi strategi for å synliggjøre verdien av de produkter oppfyller kravene til velferdsstandarder

Det viktigste med Komiteens uttalelser er den ambivalensen som uttrykkes mht. ønsket om ytterligere bedring av dyrevelferden på den ene siden, og svekket konkurranseevne på den andre siden. Her går komiteen så langt at den sier at det ikke er rom for en forsterking av regelverket, med mindre dette skjer i en mer global kontekst. Komiteen mener imidlertid det er rom for atskillige forbedringer mht. gjennomføringen av eksisterende bestemmelser.

Typisk for EU er at denne type dokumenter og saksområder kan være temmelig ambisiøse og visjonære, men uten at en har funnet noen klar veg for hvordan en skal oppfylle visjonene. Ofte blir imidlertid veien til mens en går, og det er neppe tvil om at bedret dyrevelferd vil stå høyt på agendaen i EU, også i årene som kommer.

Vil ha ny generell lov om dyrevelferd
I Europaparlamentet 19. april redegjorde saksordfører Marit Paulsen redegjorde kort for forslaget, men noe vesentlig nytt i forhold behandlingen i Jordbrukskomiteen i mars kom ikke fram. Hun sa seg fornøyd med hva AWAP hadde medført så langt, men framholdt et særlig svakt punkt, nemlig etterlevelsen av det regelverket som faktisk er vedtatt. Ellers framholdt hun følgende:
- Det må komme en ny generell lov om dyrevelferd
- Det skal ikke være mulig å skaffe seg et konkurransemessig fortrinn ved å gå på akkord med bestemmelsene
- Det må stilles samme krav til import som for EU
- Fellesskapet må være villig til å betale for god dyrevelferd
- Nettverkene og kompetansesentrene som skal bygges opp må være velfungerende, velorganisert og samordnet. Må bygge på eksisterende institusjoner
- Det må bli bedre kontroll av antibiotikabruken. Ikke pga reststoffproblemer i maten, men for å hindre spredning av resistens