Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Sjømannskirken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på et spørsmål om Sjømannskirken fra Dagfinn Høybråten (KrF).

Svar på spørsmål nr. 733 (2011-2012)

Fra representanten Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren:
Ifølge Aftenposten har sjømannskirkene økt bemanningen med 40-50 ansatte de siste ti årene for å kunne bistå nordmenn i utlandet. Mener utenriksministeren det er betimelig at Den norske kirke i utlandet yter stadig mer bistand av konsulær karakter uten at dette kompenseres tilsvarende over statsbudsjettet? 

Utenriksminister Jonas Gahr Støres svar:
Sjømannskirkens arbeid overfor norske borgere i utlandet verdsettes høyt i utenrikstjenesten og jeg kan vise til et godt og bredt samarbeid på mange felter gjennom mange år.  

Forholdet til utenrikstjenesten er formalisert gjennom en intensjons­avtale. Avtalen fastslår at utenrikstjenesten og Sjømannskirken har ulike roller, der ansvaret for konsulær bistand tilligger utenrikstjenesten, mens Sjømannskirken driver bl.a. kirkelig, sosial og annen virksomhet. De to organisasjonene samarbeider og utfyller hverandre innenfor sine respektive ansvarsområder og søker å ivareta noen av de behov norske borgere har i utlandet. 

Intensjonsavtalen innebærer ikke at Sjømannskirken opptrer på vegne av Utenriksdepartementet, selv i saker der virksomheten grenser opp mot det konsulære fagfelt (som bistand til nødlidende, sykdom, ved dødsfall, m.v.). 

I de senere år har Sjømanns­kirken dessuten satset sterkere på sosialt arbeid, herunder familie- og relasjons­rådgivning og bistand til norske barn i samarbeid med norske og utenlandske barnevern­myndigheter. Dette er virksomhet som faller utenfor UDs ansvarsområde og som går utover rammene for konsulær bistand. 

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 12 (Bistand til nordmenn i utlandet) (2010-2011) behandlet Stortinget både innretning og nivå på den konsulære innsatsen. Det var bred enighet om å videreføre dagens konsulære tjenestenivå. Stortinget signaliserte dessuten at Sjømannskirkens tilbud ikke burde svekkes. Dette er viktig også for utenrikstjenesten.

Økning av bevilgningen til Sjømannskirken over statsbudsjettet er en sak for fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren. Utenriksdepartementet vil likefullt vurdere hvordan vi kan gi konstruktiv støtte til Sjømannskirkens viktige rolle.