Historisk arkiv

Om bistand til Det palestinske området

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg har de siste dagene fått mange spørsmål om regjeringas holdning til bistand i Det palestinske området. Jeg føler derfor behov for å gi en kort oppsummering av regjeringas politikk, sier utviklingsminister Erik Solheim. (11.04.06)

Om bistand til Det palestinske området

Utviklingsminister Erik Solheim (SV)

Jeg har de siste dagene fått mange spørsmål om regjeringas holdning til bistand i de palestinske områdene. Jeg føler derfor behov for å gi en kort oppsummering av regjeringas politikk:

1. Situasjonen i de palestinske områdene er for øyeblikket veldig alvorlig. Det er fare for store humanitære lidelser og en negativ økonomisk utvikling som vil sette fredsprosessen ytterligere tilbake. Fra norsk side bør derfor vårt bilaterale bistandsprogram videreføres mest mulig uendret for å unngå å gi inntrykk av at vestlige land legger om bistanden fordi de ikke respekterer utfallet av demokratiske valg.

2. Norge vil videreføre og forsterke vår støtte til Palestina gjennom FN, frivillige organisasjoner og eventuelt andre kanaler.

3. Norge har ikke stoppet noen planlagte utbetalinger til de palestinske selvstyremyndighetene. Det vil bli tatt stilling til konkrete utbetalinger når dette er påkrevd. Som utenriksministeren har understreket, avventer vi situasjonen for å se hvilken politikk de palestinske selvstyremyndighetene velger å føre.

4. Norge forventer at de palestinske myndighetene tar skritt i retning av å innfri de kravene Kvartetten har stilt - avståelse fra vold, anerkjennelse av Israel og aksept av tidligere avtaler inngått av selvstyremyndighetene. Vi forventer ikke at alt dette skal skje i ett sprang, men at det er en prosess i riktig retning.

5. Samtidig forventer vi like sterkt at Israel innfrir krav fra ulike FN-resolusjoner og det internasjonale samfunn - om å stoppe okkupasjon av stadig mer palestinsk land, om å avstå fra vold og om å stoppe byggingen av den folkerettsstridige muren.

6. Norsk bistand til Palestina har under en rekke regjeringer hatt som mål å fremme en tostats løsning - to trygge stater bak internasjonalt anerkjente grenser, en israelsk og en palestinsk. En slik løsning er bare mulig dersom det palestinske statsbyggingsprosjektet fortsetter. De palestinske institusjonene, ikke minst innen utdanning og helse, er selve fundamentet i denne nasjonsbyggingen. Regjeringas mål er derfor å bidra til å etablere en situasjon der støtte gjennom den nyvalgte palestinske selvstyremyndigheten blir mulig. Vi er innstilt på å samarbeide med de valgte palestinske myndighetene for å få dette til.

7. Vi må være oppmerksom på at kvinners situasjon kan bli ytterligere svekket under en Hamas-ledet selvstyremyndighet. Det vil derfor være særlig aktuelt å trappe opp støtten til palestinske kvinneorganisasjoner.

8. Norge har lang tradisjon for å vektlegge dialog, også med regimer og organisasjoner vi er uenige med. Dette gjør vi daglig i norsk fredsdiplomati og utenrikspolitikk ellers. Det samme ble vektlagt i saken om Muhammed-karikaturene. Norge vil på ulike måter søke dialog med selvstyremyndighetene om blant annet hvordan vår bistand til Palestina skal utformes. På hvilket nivå og i hvilken form en slik dialog skal føres, må vurderes fortløpende. Vurderingen vil også måtte være avhengig av hvilken politikk de palestinske myndighetene velger å føre.

9. Jeg vil fortsette å samarbeide tett med utenriksministeren i utformingen av den samlede norske utenriks- og utviklingspolitikk overfor Palestina. Spørsmål knyttet til bistand vil blant annet bli drøftet med president Abbas under hans Norges-besøk 26. april og gjennom framtidige besøk til området. Regjeringas politikk baserer seg på et bredt flertall i Stortinget og Stortinget vil selvsagt bli konsultert om eventuelle endringer i norsk bistand til Palestina.