Historisk arkiv

Forskningsrapporter og analyser fra miljøhandlingsplanprosjektet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

For å støtte gjennomføringen av regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid har UD og Norad tatt initiativ til å gjennomføre en rekke analytiske studier. Disse har som formål å sette søkelys på bestemte problemstillinger, samt å komme med konkrete anvisninger på hvordan ulike tema kan håndteres.

Rapportene vil bli lagt ut på www.regjeringen.no og www.norad.no fortløpende.

Kommende rapporter høsten 2007:

  • Erfaringer fra norsk vannbistand til Tanzania og Kenya
  • En gjennomgang av erfaringer med institusjonelt samarbeid på miljøsektoren


Climate Change in Eastern and Southern Africa - Impacts, Vulnerability and Adaptation. Rapport utarbeidet av Siri Eriksen, Karen O’Brien and Lynn Rosentrater, Department of Sociology and Human Geography (ISS), University of Oslo.

Denne rapporten tar spesielt opp effektene av klimaendringene og mulighetene for tilpasning I Afrika. Rapporten har stilt sammen den kunnskapen vi har om klimaendringer med utgangspunkt i klimapanelets rapporter. Rapporten gir også konkrete anbefalinger hvordan tilpasning kan integreres inn i prosjekter. Fokus er på kvantifisering av risikofaktorer, styrking av lokal tilpasningsevne, basert på tradisjonelle mekanismer, samt fokus på sosiale prosesser som forsterker eller reduserer sårbarhet.
Last ned rapporten her

The Economic Case for Investing in Environment - A Review of Policies, Practice and Impacts of Relevance to Norwegian Partner Countries. Rapport utarbeidet av Stein Hansen, Nordic Consulting Group.

Formålet med denne rapporten er så se på den markoøkonomiske sammenhengen mellom ulike miljøfaktorer og utvikling. I rapporten er det foretatt en gjennomgang av relevante studier og undersøkelser på dette området. Denne deler er rapportert i den fulle versjonen av rapporten. Det er også laget en sammendragsversjon. Rapporten presenterer en oppdatert oversikt over kunnskapen om sammenhengen mellom fattigdom og miljø hvor fokus er på betydningen av naturressurser som de fattigste er helt avhengig av. Videre presenterer rapporten kunnskapen om effektene av ulike policyintervensjoner. Rapporten presenterer også den siste kunnskapen om hvorfor det lønner seg å investere i miljøtiltak innenfor ulike sektorer.
Last ned rapporten her

Review of the Embassy’s Development Assistance Portfolio Regarding Increased Focus on Environmental Aspects. “Greening of the Portfolio”. Rapport utarbeidet av Hans Olav Ibrekk og Ivar Jørgensen, Norad.

Rapporten, bestilt av ambassaden i Kathmandu, har som formål å se på mulighetene for å integrere miljø i pågående prosjekter og programmer. Ambassaden har ikke planer om å etablere et eget miljøprogram, men ville innenfor de eksisterende rammer og planer se på mulighetene for hvordan miljøprofilen kunne styrkes. I rapporten er 8 prosjekter/programmer gjennomgått innen fred og forsoning, styresett, energi og utdanning. Innenfor alle prosjektene er det muligheter til å  integrere miljøtiltak. Videre viste gjennomgangen at det allerede er betydelig miljøkomponenter i flere prosjekter/programmer uten at dette er fremhevet, eller at policymarkører er brukt for å indikere dette.
Last ned rapporten her

Biodrivstoff – status og utsikter. Rapport utarbeidet av ECON

Ønsket om økt energiforsyningssikkerhet, å stanse nedgangen i jordbruksaktiviteten i landbruksområder og å redusere klimagassutslipp har ført til et sterkt fokus på
produksjon av biodrivstoff i så vel industri- som utviklingsland. Brasil og USA er
dominerende i produksjon av etanol, mens EU dominerer biodieselproduksjonen. I de fleste tilfeller oppnås det en reduksjon i klimagasser ved overgangen fra fossilt drivstoff til biodrivstoff. Utslippsreduksjonen varierer fra 15-20 prosent for etanol basert på hvete eller mais i EU og USA, til 90 prosent basert på sukkerrør i Brasil. Men dagens produksjon av biodrivstoff har klare negative effekter på så vel matsikkerhet som biologisk mangfold. Produksjonen forventes å øke sterkt i årene som kommer både i industri- og utviklingsland. En bærekraftig biodrivstoffnæring er kritisk avhengig av at det implementeres internasjonale standarder og sertifiseringssystem.
Last ned rapporten her

 

Til toppen