Historisk arkiv

GSP - tollpreferanser for u-land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

64 lavinntektsland har toll- og kvotefri markedsadgang for alle sine varer til Norge.

Den norske GSP-ordningen (Generalized System of Preferences) ble etablert i 1971. Fra 2002 har Norge gitt toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer fra alle de 50 minst utviklede land (MUL).  Fra 1.1.2008 er det gjort en rekke endringer.  

Endringene innebærer bl.a. at 14 lavinntektsland som ikke er i MUL-gruppen er blitt inkludert i ordningen med toll og kvotefri markedsadgang for alle varer. Detaljert informasjon om GSP-ordningens finnes i Toll- og avgiftsdirektoratets konsoliderte GSP-tekst på direktoratets internettsider. Endringene i GSP-ordningen fra 2008 er resultat av regjeringens gjennomgang av ordningen i 2006-7. 

Gjennomgangen ble igangsatt på grunnlag av en studie gjennomført av Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) på oppdrag fra Utenriksdepartementet.  Rapporten fra denne studien samt en rekke vedlegg kan du lese her:

Som del av regjeringens gjennomgang utarbeidet en interdepartemental arbeidsgruppe en rapport med en rekke anbefalinger.

Arbeidsgruppens rapport ble sendt på alminnelig høring. Rapporten med gjengivelse av høringsuttalelsene samt andre relevante dokumenter er tilgjengelig på UDs nettsider.

Endringene i den norske GSP-ordningen fra 1.1.2008 ble notifisert til WTO i april 2008, se WTO-dokumentet som gjengir notifiseringen.
 
For å fremme kjennskap til GSP-ordningen i utviklingslandene er det utarbeidet en informasjonsfolder (Duty- and quota-free market access to Norway).

For å bidra til økt bruk av GSP-ordningens muligheter, særlig i MUL og andre lavinntektsland, vil det bli lagt vekt på å utvikle tiltak i forbindelse med Norges handlingsplan for handelsrettet utviklingssamarbeid (Aid for Trade).