Historisk arkiv

Miljø og bærekraftig utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling har en koordinerende rolle i departementet på miljøområdet. Dette skjer bl.a. gjennom budsjettprosessen, arbeidet med miljøomtalen og gjennom utstrakt samarbeid med andre avdelinger i UD i arbeidet med ulike internasjonale prosesser og behandling av prosjektstøtte.

Seksjonens hovedansvar er rettet mot ivaretakelse av miljø i utviklingspolitikken. Verktøyet i denne sammenheng er de internasjonale miljøkonvensjonene: Klimakonvensjonen, Biomangfoldkonvensjonen og Forørkningskonvensjonen. Målet for dette arbeidet er å bidra til at både våre nasjonale og utviklingslandenes  forpliktelser etterleves på miljøområdet. Seksjonen har ansvaret for norske posisjoner og bidrag i forhold til utviklingssiden av klimaarbeidet og tilsvarende for arbeidet med biomangfold og genetiske ressurser. Ansvaret for norsk oppfølging av forørkningskonvensjonen ligger i sin helhet i seksjonen.

I forbindelse med behandlingen av Stortingsmeld. nr. 35 (2003-2004) anmodet Stortinget om at Regjeringen utarbeider en handlingsplan for miljøtiltak i bistanden. Handlingsplanen er nå ferdigstilt, se egen omtale. En av seksjonens prioriterte områder fremover vil være å følge opp handsplingsplanens mål og tiltak.

Seksjonen har ansvaret for FNs miljøprogram, UNEP, og UN-HABITAT (FNs bosettingsprogram). Ny ramme- og programavtale med UNEP er gjeldende fra 1. januar 2006 og  bidrar til en bedre fokusering av samarbeidet med organisasjonen på utviklingssiden. Avtalen innebærer et bidrag på 55 mill. NOK årlig for 2006 og 2007. For samarbeidet med UN-HABITAT ble det 19. juni d.å undertegnet en ny programavtale. Avtalen innebærer et bidrag på 50 mill. NOK årlig for 2006 og 2007. 

Seksjonen leder arbeidet med norske posisjoner til FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (CSD) som i en toårs periode har fokus på følgende områder: Klima, luftforurensning, energi og bærekraftig industriproduksjon.

Arbeidet med formalisering av bruks- og eiendomsrettigheter og oppfølging av høynivåkommisjonen for fattiges bruks- og eiendomsrettigheter ligger i seksjonen.

Oppfølgingen av ITTO (Den internasjonale organisasjonen for tropisk tømmer) og den internasjonale avtalen om tropisk tømmer (ITTA) som ble vedtatt i januar d.å. ligger nå i Miljøseksjonen.

Seksjonen har  fagansvar for området vannforvaltning/vann og sanitære forhold og fornybar energi.

Den globale miljøfasiliteten (GEF) skal dekke tilleggskostnader ved å gjennomføre tiltak som gir globale miljøfordeler. GEFs seks hovedområder er vern og bruk av biologisk mangfold, klimatiltak, beskyttelse av ozonlaget, internasjonale vannspørsmål, landforringelse (forørkning og avskogning) og miljøgifter. Ansvaret for GEF ligger i seksjonen.
 

Til toppen