Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a

Fastsatt ved Kgl.res. 7. mai 1999 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 § 5 og § 5a til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror. Fremmet av Landbruksdepartementet.

De fullmakter Kongen er gitt i henhold til lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 5 og 5a, delegeres til Landbruksdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov