Delutredning om utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda

Utvalget som skal vurdere organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 19. juni 2009. Utvalget legger med dette frem sin delutredning om utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

Utvalget som skal vurdere organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 19. juni 2009. Utvalget er bedt om å forsere arbeidet vedrørende utøvelse av instruksjonsmyndighet, jf. første og tredje strekpunkt i mandatets punkt 14.

Utvalget legger med dette frem sin delutredning om utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.