Erklæring fra EU-formandskapet om vedtakelsen av den valgfrie protokoll til den internasjonale konvensjon mot tortur (19.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning vedtakelsen av en valgfri tilleggsprotokoll til Den internasjonale konvensjon mot tortur (19.12.02)

Blant de politiske synspunkter som har sterk oppslutning i Den europeiske union og alle dens medlemsstater er arbeidet med å forebygge og utrydde enhver form for tortur og annen umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff, uansett hvor den måtte forekomme. Den europeiske union uttrykker derfor sin store tilfredshet med at FNs generalforsamling har vedtatt en valgfri tilleggsprotokoll til FNs konvensjon mot tortur og annen umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.

Tilleggsprotokollen innebærer at uavhengige sakkyndige kan inspisere frihetsberøvende institusjoner med sikte på å forebygge tortur. Protokollen legger opp til en todelt tilnærming: En internasjonal underkomité til FNs torturkomité skal avlegge frihetsberøvende institusjoner besøk på internasjonal basis. Videre skal de stater som er part i protokollen, opprette, eventuelt opprettholde, uavhengige inspeksjonsinstitusjoner på nasjonalt plan.

Det er i år 15 år siden FNs torturkonvensjon ble vedtatt. Ikke desto mindre er tortur og andre former for overgrep fortsatt utbredt. Det kreves ytterligere tiltak for å effektivisere kampen mot tortur. Tilleggsprotokollen til konvensjonen er et slikt tiltak.

Den europeiske union forventer at samtlige land overholder det absolutte forbudet mot enhver form for tortur i samsvar med folkeretten, og er overbevist om at tilleggsprotokollen vil styrke arbeidet med å forebygge tortur på verdensbasis. Den europeiske union oppfordrer samtlige stater til snarest mulig å overveie å undertegne og ratifisere protokollen.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.